Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » avrupa da meslek


IBM ve Ortaklarý Avrupa'da Guns yükleyin
IBM, Avrupa'da servis saðlayýcýlar ve teknoloji ortaklarý arasýnda 'iþbirlikçi rekabetin' davranýþ artan eðilim altýný çizen bir hareket bir servis saðlayýcý giriþim baþlattý, ancak bu olmuþtur bire bir iliþkiler daha bir ölçekte çok engin olacak yýl geçmiþ çift için moda. Bir miras dev ve ortaya çýkan yeni oyuncular arasýnda bir ortaklýk etkileri dünya çapýnda.

avrupa da meslek          programý. Þu anda, ile Avrupa ortaklýðý 280 ortaðý vardýr         300 ortaklar ulaþmak için niyet. Her ortak anlaþma ayrý bir         ortak iþ hedefleri, pazar niþ, þirketi kapsayacak þekilde müzakere         lokalizasyonu, ortak iþ hedefleri ve temel yetkinlikler. En anlaþmalar         ortak pazarlama çabalarý, ortak marka, ortak teknoloji teslim kapak         ve ortak laboratuar ve geliþtirme olanaklarý. Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » avrupa da meslek


ERP Avrupa'da Fresh Air Yeni Bir Nefes alma
Silicon.com göre, bir Avrupa önde gelen BT TV Haber Servisi, Avrupalý ​​þirketler müþteri odaklý ERP uygulamalarýnýn önemini gerçekleþtirmekteyiz ve önemli ölçüde önümüzdeki iki yýl içinde, ilgili projelerdeki yatýrým artýrmak için ayarlanýr.

avrupa da meslek          Silicon.com, bir Avrupa önde gelen BT TV Haber Servisi, Avrupa göre         þirketlerin müþteri odaklý ERP uygulamalarýnýn önemini fark etmeye baþladý         ve dramatik ilgili projelerdeki yatýrým artýrmak için ayarlanýr         önümüzdeki iki yýl içinde. Oracle ve iþletme tarafýndan yayýnlanan bir raporda         sistemleri saðlayýcýsý Bull Avrupalý ​​þirketler ERP projeleri artacak iddia Devamı…
LIS Toplama ile Avrupa'da yayýn için REDPRAIRIE Bölüm: Olay Özeti
Depo yönetim sistemleri / birçok uzmanlarýn uzun tahmin olmuþtu, ama pek çeþitli nedenlerle yer almýþtý tedarik zinciri yürütme pazar, içinde bir konsolidasyon, sonunda oluyor gibi görünüyor.

avrupa da meslek  saðlayacak   ABD, Ýngiltere, anakara Avrupa ve Çin de ofisleri. REDPRAIRIE çözümleri   Ayrýca Latin Amerika, Rusya da dahil olmak üzere, on bir ülkede ortaklarý tarafýndan sunulan   ve Güney Afrika. göre   kendi þirket olarak geniþletilmiþ REDPRAIRIE liderliðini devam edecektir John Jazwiec, için   lideri, bu satýn alma her iki þirketin ve kendi yararýna olmalýdýr   tamamlayýcý ürünleri, coðrafya, ve dikey bölümleri verilen müþteriler,.   Bu onlarýn kombine Devamı…
LIS Toplama ile Avrupa'da yayýn için REDPRAIRIE Bölüm Ýki: Pazar Etki
Çok uluslu þirketlerin kullanýcý tersine küresel uygulama saðlayýcýlarý ile çalýþan yarar iken, tedarik zinciri yürütme (SCE) küresel uygulama ve servis yetenekleri olmasý tedarikçiler için giderek önem kazanmaktadýr. Þimdi, iki birleþtirilmiþ satýcýlarý, REDPRAIRIE Corporation ve LIS, daha yerel, çoklu dil desteði ile, küresel müþterilerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak için kritik kütle ve coðrafi geniþliði gerekli olmalýdýr ve çok modlu giderek artan sayýda için rekabet ulaþým, çokuluslu niþan.

avrupa da meslek  saðlayacak   ABD, Ýngiltere, anakara Avrupa ve Çin de ofisleri. REDPRAIRIE çözümleri   Ayrýca Latin Amerika, Rusya da dahil olmak üzere, on bir ülkede ortaklarý tarafýndan sunulan   ve Güney Afrika. iken   ERP pazarýnda düpedüz içi pazar konsolidasyonu hem de olmuþtur   belirgin ve mantýklý, SCE / WMS pazar mütevazi büyüyen ama ayný zamanda son derece kalýr   daha az saf-play satýcýlarý ile parçalanmýþ, bazýlarý hala organik büyüyor   Bu olarak bir yýl Devamı…
Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm Üç: Pazar Etki
Scala, Avrupa ve Uzak Doðu'da ana doðrudan ofis kapsamýnda olan ve iþ ortaklarý ve düþük nüfuz hala çoðu, uzaktan ezoterik ve piyasalardaki bayi aðý aracýlýðýyla, mükemmel ideal Epicor ek tanýma uyar.

avrupa da meslek  umut. Ana doðrudan ofis Avrupa da kapsamý ve ile Böylece , Scala, Uzak Doðu ve ortaklarý ve düþük nüfuz hala çoðu, uzaktan ezoterik ve piyasalardaki bayi aðý aracýlýðýyla, mükemmel tanýmý uyuyor ideal Epicor ek. Epicor baðlý ortaklýðý Geniþ uluslararasý kapsamý ve (varsa) çok deðil eþ satýcýlarý tout bir geniþ bir coðrafi gelir karýþýmý (dünya çapýnda 7.500 üzerinde siteleri ile 4.500 den fazla müþteriye), olduðu gibi geleceði için iyiye iþaret olabilir Devamı…
Yüksek teknoloji ve Elektronik, Kimya ve Petrol ve Gaz Sanayii "Evergreen"-Çevre Düzenlemeleri
Yüksek teknoloji ve elektronik, kimya, petrol ve gaz endüstrisi her karþýlamak için düzenleyici gereksinimleri adil bir pay var ve giderek artan sayýda çevre direktiflerine içerir. Onlarýn farklý ihtiyaçlarýný karþýlamak için tasarlanmýþ kurumsal uygulamalar uyum için önünü yardýmcý olacaktýr.

avrupa da meslek  , saðlýk ve güvenlik Avrupa Sýnýflandýrma ve Etiketleme Denetimler Güvenlik Bilgi Formlarý dahil olmak üzere , ECLIPS , REACH , Bilim , Çocuklar , Farkýndalýk , Mevzuat ve Ev /> Yüksek teknoloji ve Elektronik, Kimya ve Petrol ve Gaz Sanayii Evergreen -Çevre Düzenlemeleri P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 5 Mart 2007 Yüksek teknoloji ve Elektronik Üreticileri için Yeþil Direktifler Elektrik ve elektronik ekipmanlarý sektöründe Devamı…
Peregrine In-Out-ve-In-arasýnda Eski Cilalar
Peregrine yeni güzellikler satýn alma ya da eski elden müþterileri için çözümler geliþtirmek ortaklýklar girmiþtir. Buna ek olarak, þirket ERP ve CRM çözümleri lider kendi ürün ve pazar arasýndaki entegrasyon çözümleri paketlenmiþ geliþtirmek olacaktýr.

avrupa da meslek  Peregrine assetcenter,orta doðu turlarý,Avrupa macera turlarý,peregrine istihdam,macera turlarý Afrika,perigrine maceralarýný,peregrine aile maceralarýný,perigrine turlar,erp modülü <,> peregrine seyahat merkezi,erp yazýlýmý,erp modülleri,macera turu,macera seyahat,tatiller Devamı…
Navision Yazýlým / s: Orta pazar Invasion
Navision Yazýlým Avrupa ve son zamanlarda ABD ERP pazarýnýn (KOBÝ) segmentinde Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler içinde güçlü marka ve penetrasyon kurmuþtur. Navision ABD'deki að kurulmasý saygýn bir iþ çýkarmýþ olsa da, Great Plains, Epicor Yazýlým ve Solomon Yazýlým gibi yerli rakiplerinden þiddetli bir meydan karþýlaþacaktýr.

avrupa da meslek          1990 larýn baþýnda Batý Avrupa içine, ve ABD de satmaya baþladý         ve 1994 yýlýnda Ýngiltere ye ait. Navision         Yazýlým çözümleri bugün dünya çapýnda bir að vasýtasýyla satýlmaktadýr         Navision Çözüm Merkezleri (NSC lerde) adý verilen ve personel 900 üzerinde ortaklarýn         özel çözümler sunmak için varýz sertifikalý uzmanlarý ile,         eðitim, destek ve hizmet. Þirket þu anda yere Devamı…
Giyim Perakendeci muamma içine yakýnlaþtýrma
Moda giyim dikey pazarýnda perakendeciler sürekli tüketiciler için kendi sunum ve ürün yelpazesine yenilemek yoksa, ne olursa olsun ne kadar rekabetçi onlar kaynaðý, rekabet almaya baþladý riski ve sunmak.

avrupa da meslek  Olur Dedi . pazarý Avrupa perakendeciler, tasarlamak, üretmek ve yeni teslim yeteneklerini tanýnýrlar Zara ve H & M , örnekleri hakkýnda uðultu Sadece birkaç hafta içinde maðazalara stilleri. Bu perakendeciler farklý pazar segmentleri için farklý tedarik zincirleri çalýþtýrarak böyle bir baþarý elde. Bu, bu perakendeciler yakýn Güney ve Doðu Avrupa ülkelerinde ucuz hacimli üretim bir arada kullanýmý ve bazý durumlarda, üç hafta içinde maðazalara yeni mal teslim pahalý Devamı…
Emptoris "satýn alýr" Zeborg en Yönetimi Uzmanlýk Harcama Bölüm Bir: Olay Özeti
Emptoris, küresel 5000 þirketler için stratejik kaynak yazýlým iyimser bir saðlayýcý, yönetim uzmaný Zeborg harcamak kendi satýn duyurdu. Ancak, iyi bir uyum olmasýna raðmen, geniþlemiþ müþteri tabaný ve geliþmiþ çapraz satýþ fýrsatý, bazý zorluklar ve ürün boþluklar aþýlmasý gerekir.

avrupa da meslek   Emptoris 2002 yýlýnda Ýngiltere de Avrupa merkezini açtý. Avner Schneur göre, Emptoris Baþkaný ve CEO su, satýcý müþteri bir dizi büyük Avrupa þirketleri ile kazanýr ile son bir yýlda Avrupa da muazzam bir büyüme yaþadý. Aslýnda, bugün Avrupa biz 10 milyon dolar aralýðýnda olduðu tahmin þirketin toplam geliri, yüzde 35 i. temsil Bu   üç parçalý not kýsmý biri.   Bölüm piyasa etkisi tartýþacaðýz. Bölüm   Üç zorluklarý karþýlamak ve kullanýcý Devamı…
Intentia 'Yalýn ve ortalama' ol giriþimleri
Þubat ayýnda, bir kurumsal uygulama saðlayýcý Intentia Uluslararasý Küresel Operasyonlar adlý bir ortak örgüte Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik Intentia bölgesel örgütlerinin birleþme duyurdu.

avrupa da meslek  Intentia International         Avrupa da Intentia bölgesel örgütlerinin birleþme, ilan         Bir ortak organizasyon içine Amerika ve Asya-Pasifik Global Operasyonlar adýný verdi.         Lars Prochus, Intentia Avrupa nýn þu anda CEO, COO atanmýþtýr         Intentia Uluslararasý ve Küresel Operasyonlar baþkaný. Bay Prochus         Genencor Inc, Rochester, NY, erken 1999 yýlýnda Intentia katýldý nerede         o Ýþletme Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others