Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bunun icin yat r m ni gitmek


Biz Zaten Bu yazýyý oku Gitmek ister biliyor musunuz?
SLP Infoware terk muhtemeldir bir ISS müþterilerinin tahmin edebilirim bir ürün duyurdu.

bunun icin yat r m ni gitmek  performansý lift . Bu         fiyatlandýrma ayrýntýlý bir tartýþma baþlatýr.         Biz hemen hemen tüm satýcýlarý satýþ öncesi benzer sunmak zorunda olacaðýný düþünüyorum         tryout. Bizim tek dikkatli size sonra test devam gerektiðidir         satýþ, belki de daha uzun süreli bir test ile satýþ öncesi makul daha         çevre, ve daha sonra periyodik.         Ýnanýyoruz ki bu veya kayýplarý azaltmak veya Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bunun icin yat r m ni gitmek


Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) Kamu gitmek için hazýrlar
Kurumsal Uygulama Entegrasyonu satýcý Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) kendi hisse senedi 100 milyon dolara kadar önerilen halka arz ile ilgili Menkul Kýymetler ve Borsalar Komisyonu ile bir Kayýt Tablosu þirket tarafýndan dosyalama açýkladý.

bunun icin yat r m ni gitmek  Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) Kamu gitmek için hazýrlar saðlýk yazýlým , Ücretsiz erp , kurþun yönetim yazýlýmý , özel yazýlým geliþtirme , yazýlým geliþtirme þirketleri , erp çözümleri , okul yönetimi yazýlýmý , yazýlým programcýlarý , yazýlým danýþmanlarý , , kurumsal uygulama entegrasyonu , Microsoft ERP , erp entegrasyonu , müþteri iliþkileri yönetimi yazýlýmý /> Yazýlým Teknolojileri A.Þ. (STC) Kamu gitmek için hazýrlar M. Reed - Temmuz 5, 2013 Devamı…
Bakým Planlama 101
Pek çok kuruluþ yeni ve bazen çok ileri teknolojiler getirerek bakým planlama sorunlarýnýn çözüm getirmeye çalýþtýlar. Gerçek kýrýk bir þey otomatik hale getirmek için çalýþýrken daha hayal kýrýklýðý ve parmak-iþaret neden olacaktýr.

bunun icin yat r m ni gitmek  Uçak bakým yazýlým,varlýk yönetim sistemi,bina bakým iþleri,bina bakým programý,bina bakým yazýlým,bina bakým sistemi,iþ planlama yazýlýmý,ticari bakým,bilgisayarlý bakým yönetim sistemi,ekipman bakým,ekipman bakým yazýlým,tesisleri bakým,tesis bakým,tesis bakým kontrol listesi,tesis bakým yazýlým Devamı…
Proof ROI mý
Bir iyi düþünülmüþ, kapsamlý ROI (yatýrým getirisi) pazarlama ve satýþ programý bir zorunluluktur iþ için bugünün zor iþ (B2B) yazýlým pazar haline gelmektedir. Ancak, birkaç þirket uygun yatýrým gibi görünüyor. Yaptýklarý ilk hata dahili bir yatýrým getirisi programý oluþturmak için çalýþarak maliyetleri düþürmeye çalýþmaktýr. Bu deðer insanlar, zaman ve çaba harcamak emin bir yoldur. Eðer yatýrým getirisi satýþ ve pazarlama yatýrým önemli bir getiri istiyorsanýz, bir uzman iþe.

bunun icin yat r m ni gitmek  hesaplama hesaplama dönüþ , yatýrým tanÛmlÛ getirisi , yatýrým getirisi belirlenmesi erp dönüþ , , yatýrým getirisi için formül , nasýl hesaplamak için roi , yatýrým geri dönüþ ölçüm getiri , ölçüm roi proje getiri geri geri geri geri geri geri getirisi getirisi bu geri , , yatýrým modellerde dönmek geri , yatýrým getirileri , roi analizi , roi hesaplama , roi ölçümleri yazýlým getirisi toplam getiri , anlayýþ yatýrým yatýrým getirisi , kullanýlabilirlik Devamı…
Gerçeðin tek Sürüm
Bugünün kurumsal artýk tek bir dikey entegre bir organizasyondur. Küreselleþme, dýþ kaynak kullanýmý ve off-shoring uçtan uca tedarik zincirleri doðru ve zamanýnda bilgi için bir ortak ihtiyacý olan birçok oyuncu dahil bir ortam yarattýk.

bunun icin yat r m ni gitmek  benim için de var! Yatýrým kanýtlanmýþ getiri ile sahte ve diðer tehditlere-gerçek uygulamalarý açýsýndan ürün düzeyi geçerlilik için Piyasa güçleri-tüketici kabul ve ihtiyacý (ROI) Eðitim-bir yeri mevcuttur ve kullanýlabilir nedir ne anlama Çözümleri vade, daha ticari teklifleri Mevcut bileþenleri benimsenmesi-içerme Sadelik Küresel tedarik zincirleri-toplum uyum giriþimleri-basamaklý bir konu. Bu görev ile ilgili doðrudan tedarikçi olmayabilir, ama için tedarikçi Devamı…
IBM Aletleri içine Linux Bastýrýyor
IBM Corp Pazartesi günü að bilgisayar terminalleri çizgisini þimdi alternatif yazýlým sistemi Linux üzerinde çalýþtýrabilirsiniz söyledi.

bunun icin yat r m ni gitmek   makineleri için beklenen düþük fiyatlar ile yardýmcý.     Kullanýcý   Öneriler   Linux taahhüt iþ kullanýcýlarý parçasý olarak Að Ýstasyonlarý düþünebilirsiniz   daha büyük, þirket çapýnda altyapý yeniden canlandýrma deðildir. Ince istemciler yerken   herkesin masaüstünde istenen altyapý modeli olabilir, biz görmüyoruz   yeterince büyük bir beraberlik olarak Linux tabanlý bir að Ýstasyonu sýrasýný sürücü.   Linux kaçýnmak müþteriler Devamı…
Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

bunun icin yat r m ni gitmek  bunun den anlamlý bilgiler   yatýrým getirisi. Bu, genel olarak içinde kalan araçlarý ile yapýlýr    Ýþ Zekasý bir baþlýðý. Ýþ   Zekasý (BI): bir   çok geniþ bir alan aslýnda, bu tür Karar Destek Sistemleri gibi teknolojiler içeren   (DSS), Yönetim Bilgi Sistemleri (EIS), On-Line Analytical Processing (OLAP),   Ýliþkisel OLAP (ROLAP), Çok Boyutlu OLAP (MOLAP), Hybrid OLAP (HOLAP,   bir MOLAP ve ROLAP kombinasyonu), ve daha fazlasý. BI dört ayrýlmýþ olabilir � Devamı…
PeopleSoft Aþýrý Mutlu olmalý?
PeopleSoft 31 Mart'ta sona eren çeyrek mali sonuçlarý ve önemli olaylarý açýkladý.

bunun icin yat r m ni gitmek  Talep üzerine ERP,seçim yazýlýmý,çevrimiçi erp,erp ürünleri,erp yazýlým þirketleri,CRM sistemleri,ERP karþýlaþtýrma,ERP deðerlendirme,teknoloji deðerlendirme,yazýlým satýcýlarý deðerlendirme,satýcý seçim listesi,araçlar erp,erp çözümleri,kitaplar erp Devamı…
Ýþ Zekasý Projesi Baþarý Beþ Adým
Birçok iþ zekasý (BI) projeleri beklentilerini yetersiz kalmaktadýr. Kuruluþlarýn baþarýsý diðer kuruluþlar yaþamýþ bir metodoloji ve kriter uygulamak sürece, BI uygulamalarý istenen sonuçlarý saðlamak için baþarýsýz olabilir. Bu makale BI çözümleri uygularken kuruluþlar almalýdýr beþ adým tanýmlar.

bunun icin yat r m ni gitmek  saðlamaya yardýmcý olur. çok yatýrým getirisi ölçüm hakkýnda yazýlmýþ (ROI) BI için, ve genel sonuç ilk yararlarý somut fikir kazanýyor kolay deðil deðil. Uzun vadeli faydalar belirlenmesi planlama ve analiz, uygunluðu ve yaklaþýmlar kuruluþlar içinde daha ana akým haline ileriye dönük olarak daha pratik hale gelir. Bir BI çözümü nasýl anlamak için baþarýlý, kuruluþlar kriter olmalýdýr diðer kuruluþlar da dahil olmak üzere kendi uygulamalarý ve kendi mevcut Devamı…
Hiçbir Yazýlým ile Ýþ çalýþtýrýn!
Yazýlým uygulamalarý olmadan bugün iþ hayal edin. Bu hayal etmek zor, deðil mi? Eðer düþünce olabilir nedenle deðil - ama belki de denemelisiniz. Bu yazýlým uygulamalarý çalýþmýyor olsaydý iþ çalýþtýrmak olacaktýr ne kadar zor düþünün - ve sonra toplam uygulama kullanýlabilirliði saðlamak için bir plan oluþturmak.

bunun icin yat r m ni gitmek  yazdýrýlabilir yapamýyorsanýz, sevkiyat gecikebilir. Ve kesintisiz tedarik zincirleri bugün iþ artan güven ile, bu bir gecikmiþ gönderi etkiye sahip olabilir. Toplam Sistem Durumu Kapak tarafýnda , Toplam Sistem Durumu ne olursa olsun, iþ desteklenecektir anlamýna gelir. Aþaðý en zayýf baðlantý, sistem iþ destek sunulacak. Durumu bu seviyede gerçekleþtirmek için uygulanmasý restorable aðlar, gereksiz makineleri, veri yetenekleri geri ve hatta çevresel aygýtlar alan deð Devamı…
Sendmail olgunlaþýr
1981 yýlýnda, Eric Allman farklý posta sistemleri arasýnda iletileri yönlendirmek için sendmail geliþtirdi. Ýki yýl sonra, 1983 yýlýnda, sendmail sürüm 4.2 nakliye 18 farklý satýcý UNIX sistemleri ile oldu.

bunun icin yat r m ni gitmek   deðildir. UNIX sunucularý rekabetçi fiyatlý   ve iþlemci 895 $ maliyet ilk iþlemci (USD) ile, temel ve her ek   yaklaþýk 395 (USD) mal. Sendmail, Inc tarafýndan pazar geniþledi   NT tabanlý çözümler için ihtiyaç tanýma ve uygulama. Sendmail vardýr   de dýþýnda sýký bir komut satýrý arayüzü (uzaklaþmýþtýr   hýzlý ve basitleþtirilmiþ shrinklenmiþ kurulum saðlayarak kodu açýk kaynak)   paketi.    Satýcý   Zorluklar   Sendmail karþý karþýya Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others