X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 cal ma turleri


EC ve SCM yeni boyutlar Bölüm 1: E-satın alma avantajları
Itibaren nokta-ve-tıklayın en düşük fiyatlı teklif belirlemek ihaleleri yaşamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafından sunulan ürün veya hizmet

cal ma turleri  Biz elde etmek için çalışırken belirli avantajları nelerdir? En iyi e-tedarik çözümleri ve özel araçlar, Web tabanlı hizmetler ve bizim belirli ihtiyaçlarını karşılamak için diğer mekanizmaları nelerdir? Bu makalede e-tedarik ve şirketler bu sorulara cevap vermek ve almak dolu avantaj yeni için yapmanız önemli stratejik ve taktik seçenekler büyük son gelişmeler satın yan e-ticaret gelişmeleri ana hatları verilmiştir. İronik olarak, adlı kitap veya giysi veya diğer mal

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » cal ma turleri

PTC KOBİ’leri İşleri için “Vazgeçilmez” Olarak Görmekte


Büyük kuruluşlarda yeni veya ikame yaşam döngüsü yönetimi (PLM) sistemlerine yönelik fırsatlar çok azken, gerek küçük gerekse orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) pazarlarından tam olarak yararlanılmış değildir. Bu amaçla PTC yakın zamanda, şirketin ürün veri yönetim (PDM) yazılımı olan PTC Windchill PDM Essentials’ın çıkışını duyurmuştur. Ürün ürün içeriklerini organize etmeleri ve yönetmeleri için küçük işletmelere eşzamanlı mühendislik hizmetleri götürmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle bu işletmeler yeniden kullanılan tasarımları geliştirebilecekler, farklı konumlardan ürün bilgilerine olan erişimi genişletebilecekler ve tasarım versiyonları ile piyasaya sürme süreçleri üzerindeki denetimi sağlamlaştırabilecekler. PTC Windschill PDM Essentials’ta öne çıkan hususlar şunlardır:

cal ma turleri  Diğer CAD sistemleriyle birlikte çalışabilir durumda olmamasının yanında, INTRALINK istemci-sunucu çağında ağırlıklı olarak istemci bir üründü. Daha sonrasında Windchill PDMlink daha iyi bir PDM çözümü olduğunu ispatladı – Web-tabanlı, birden çok CAD ürününe açık bir üründü ve tüm diğer Windchill PLM suit modülleri için temel bir modüldü. Olumsuz yönlerine bakıldığında ise PDMlink, bir dolu konfigürasyon, uzun süren bir uygulama ve aşırı uzun bir Devamı…

Güvenlik Duvarý Ürün Line Up Ýnsan-Makine Etkileþimi Þirket Rampalarý


Güvenlik duvarlarý ve iþaret dili yakýnda interaktif olacak mý? Herkes yapabiliyorsa, Cybernet Sistemleri ilk olacak.

cal ma turleri  ve ses tanýma birlikte çalýþabilir eðer               bilgi güvenliði cihazlarý, biz Cybernet Sistemleri kurþun bekliyoruz               Bu arada. [1]               Kaynak: Cybernet Systems, Inc Pazar         Darbe         Bir güvenlik duvarý yönetimi olabilir eðer Olasýlýklarý bir düþünün         Hatta bir genç düzey teknisyen yönetmek diye basit.         Bunun yerine TCP ve UDP baðlantý noktalarý Devamı…

Otomotiv Sanayi ve Gýda, Emanet ve Ýlaç Yönetmeliði


Otomotiv, gýda, güvenlik ve yaþam bilimleri sanayi farklý düzenleme gereksinimlerini karþýlayacak isteyen kurumsal uygulama saðlayýcýlarý iþletmelerin ses ve uyum-hazýr sanayi odaklý kurumsal kaynak planlama sistemleri sunmak gerekir.

cal ma turleri  yönetmelik güvenlikle ilgili otomotiv parçalarý üzerinde daha fazla kontrol ve izlenebilirlik gerektiren ve otomotiv parçalarý baþarýsýzlýk desenleri algýlayarak hayatýný korumayý amaçlar. mevcut yönetmelik iki rapor türü gerektirir. Ýlk üretim, tüketici þikayetleri, maddi hasar iddialarý, garanti ayarlamalarý ve saha raporlarý ile ilgili veri toplar. Diðer iddialarý ve ölüm ya da yaralanma bildirimlerle ilgili veri içerir. Veri (yapýlandýrýlmýþ ve Devamı…

Daðýtým Ortamlarý için Microsoft Dynamics AX 4.0


Bu Dr Scott Hamilton, Microsoft Dynamics AX Kullanma Tedarik Zinciri Yönetimi kitaptan özet bölümün bir yeni baský olduðunu. Bu ilk bölümde, daðýtým iþletmelerde sistem kullanýmý ile ilgili tasarým faktörleri kaplýdýr.

cal ma turleri  Daðýtým Ortamlarý için Microsoft Dynamics AX 4.0 Daðýtým Ortamlarý için Microsoft Dynamics AX 4.0 Dr. Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments Tedarik zinciri yönetimi (SCM) entegre kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi ve bir ERP sisteminin kullanýmýnýn etkin kullanýmýný gerektirir þekillenmektedir öðrenmek ve kullanmak (ya da zor) daha kolay hale birçok tasarým faktör. Microsoft Dynamics AX kullanarak ilgili tasarým faktörleri Microsoft Dynamics AX Kullanma Tedarik Devamı…

Reklam Online - Baþarýlý Pazar Penetrasyon A Guide Bölüm Üç: Coðrafi Hedefleme ve Sahtekarlýk Korumasý


Belirli trafik türlerini belirlemek ve bastýrmak için kullanýlan teknoloji ayný tip de iyi için kullanýlabilir - coðrafi hedefleme sitenize coðrafi belirli trafik temin edebilir.

cal ma turleri   IP adresi kaynaklanýr. Bu çalýþýr coðrafi hedefleme ve dolandýrýcýlýk ortadan kaldýrýlmasý için etkili bir araç ne kadar geleneksel. Bir IP adresinden gelen týklama çok fazla trafik fark ederseniz günlük dosyalarý kontrol ederken, Internet Sayýlar Amerikan Kayýt ziyaret ederek aslýna takip edebilirsiniz. Onlarýn whois arama içine IP adresi besleme sonra, bu bir ISP ya da baþka bir iþ varlýktýr olmadýðýný, bu IP adresi atanmýþtýr kim söyleyecektir. Amerika atanacak Devamı…

Dýþ Kaynak Kullanýmý Güvenlik Bölüm 3: Yönetilen Güvenlik Hizmetleri Saðlayýcýsý seçilmesi


Dýþ kaynak güvenlik üç bölümlük dizinin son makale olarak, aþaðýdaki makale güvenilir bir yönetilen güvenlik hizmetleri saðlayýcýsý seçmek için yönergeler saðlar.

cal ma turleri  yönetim programý ayarlamak için çalýþtý Ancak, çeþitli þirketler bir elektronik istila yaþadým. Gartner göre, risk sermayesi daha 1 milyar dolardan baþlangýç ​​yönetilen güvenlik hizmetleri saðlayýcýlarý (MSSP ler) pompalanýr edilmiþtir. Geçen yýl birkaç yüksek profilli MSSP ler aniden hiçbir baþvuru ile mahsur müþteriler býrakarak, katlanmýþ. Sonuç olarak, kendi bilgi güvenliði yönetimi dýþ kaynak dikkate þirketleri anlaþýlýr temkinli yaklaþýyorlar. Gart Devamı…

Að Mühendisleri Bölünmüþ DNS Uygulama hakkýnda konuþmak vardýr. Bu Ne Anlama Geliyor?


Bir þey bölünmüþ DNS web siteleri hýzlandýrabilir denilen duydum. Bu ne anlama geliyor ve nasýl çalýþýr?

cal ma turleri  ve hareket bir kopyasýný çalýþtýrýn. Ýnternet dýþýnda         adresleri daha sonra, güvenlik duvarý adresine ve DNS trafik izin verebilir         ve oradan web sitesine. Kullanýcý         Hatýrlatmalar         Bölünmüþ DNS uygulanmasýnda birkaç zor nokta vardýr. Bu kontrol listesi         Eðer sorunlarý önlemek yardýmcý olacaktýr: zaman           Bu kuruyorsanýz, dýþ DNS sorgularýný çözümlemek izin deðil emin olun    Devamı…

Cisco: IPv6 Sonunda, geliyor


Ürün hatlarý üzerinden IPv6 desteði Cisco duyurusu tüm kasýtlý hýzý ile yeni nesil Ýnternet protokolü en daðýtým devam ediyor.

cal ma turleri          6Bone IPv6, bir sonraki çalýþan deneysel Ýnternet omurgasý         nesil IP protokolü. Bob Fink, IETF en bir baþkaný göre         6bone çabalarý, IPv6 þu anda, yönlendirici satýcýlarý Nortel / Bay tarafýndan desteklenmektedir         3com, Dijital, Hitachi, Nokia, Sumitomo ve Telebit. Cisco geç geliyor         Partiye, ama geliyor. Bu         Microsoft artar basýncý (NASDAQ: MSFT) kendi IPv6 proje almak için Devamı…

E-Ticaret ile Up yakalamak ROI Sistemleri


ROI Sistemleri dikkatli yeni teknoloji benimsenmesi onun uygulama ile devam ediyor. 10 Ekim tarihinde, onun müþterileri için XML tabanlý EDI sunan duyurdu.

cal ma turleri  ürün sürümü sürümü üzerinde çalýþan. sunan         Müþterilerine XML tabanlý EDI ROI temel yaklaþýmý ile uyum içinde olduðu         sadece denenmiþ ve gerçek gerekli yeni teknolojileri tanýtmak. Ayrýca, son zamanlarda         Çevik Yazýlým, ortak üretim bir satýcý ile ittifak         ticaret çözümleri, ihtiyatlý devam etmek için ROI arayýþý baþka bir hareket olduðunu         iþ-to-Business destekler geniþleyen Ýnternet dað Devamı…

EC ve SCM yeni boyutlar Bölüm 1: E-satın alma avantajları


Itibaren nokta-ve-tıklayın en düşük fiyatlı teklif belirlemek ihaleleri yaşamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafından sunulan ürün veya hizmet bir araya getirmek pazarları için, tek tek tedarikçi Web tabanlı kataloglar kullanarak sipariş - bir geniş vardır işletmeler mal ve hizmetleri daha iyi, hızlı ve ucuz satın almak için yeni bir e-tedarik yöntemleri ve araçları gerekir.

cal ma turleri  özel araçlar ve hizmet çalıştırmak için seçmeniz gerekiyor. Sık sık, Makaleler ve e-tedarik promosyon malzemeleri temin yararları farklı türleri arasında ayrım yapmak başarısız olur. Bir yaklaşım uygun bir boyut tüm karmaşık bu alanda başarılı olmak olası değildir. Aksine, sizin durumunuzda doğru amacı belirleme - ulaşmak için - ne çalışıyorsunuz belirlenmesi ve sonra bunu elde etmek için en iyi yöntemleri bulma dikkat ve zaman adıyorum keys başarı vardır. Devamı…