Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » di ofis kay tlar yonetim yaz l m


Oracle Uygulamalarý 11i ile Ön ve Arka Ofis entegre
27 Eylül günü, Oracle Orlando, Florida Uygulamalarý 'Kullanýcý Grubu toplantýsýnda 11i Oracle Uygulamalarý baþlatarak tam entegre ön ve arka ofis uygulamalarý paketi saðlanmasýna yönelik önemli bir adým attý.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  yönetimi , erp sistemi nedir /> Oracle Uygulamalarý 11i ile Ön ve Arka Ofis entegre P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Eylül de   27, Oracle ekler onun Oracle 11i uygulama paketi, ilgili ayrýntýlarý ortaya koydu   Yeni uygulama modülleri ve kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri entegre   tek bir veritabanýnda yönetimi, tedarik zinciri ve e-iþ uygulamalarý.   Yeni sürüm, en Oracle Uygulamalarý Kullanýcý Grubu toplantýsýnda Devamı…
Depo Yönetim Sistemleri (WMS)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » di ofis kay tlar yonetim yaz l m


Biz Zaten Bu yazýyý oku Gitmek ister biliyor musunuz?
SLP Infoware terk muhtemeldir bir ISS müþterilerinin tahmin edebilirim bir ürün duyurdu.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  Bu madde? okumak için gidiyoruz olsun biliyor musunuz          D.         Geller          - Mayýs         24, 2000 Etkinlik         Özet         CRM bu gün bir müþteri yapmak için muhtemelen ne olduðunu. En çözümleri         satýþ fýrsatlarý odaklanmak - up-satan veya çapraz satan iyi ne olabilir         belirli bir müþteri için aday. SLP Infoware bu ele yapar         sorunlar, ama çözme erken kökleri kablosuz Devamı…
InsideOut Firewall Reporter Firewall Kayýtlar Gizemler unravels
Saldýrganlar, bilgisayar korsanlarý, ve dýþ trafik aðýnýzý koruyan donaným en önemli parça, güvenlik duvarýdýr. Güvenlik duvarlarý yararlý bilgiler çevrildiðinde, að içinde ve dýþýnda seyahat paketleri hakkýnda çok þey söyleyebilirim, veri çok büyük miktarda iþlemek.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  bir iþlem   yararlý bilgiler çevrildiðinde, birçok söyleyebilirim veri miktarý,   að içinde ve dýþýnda seyahat paketleri hakkýnda þeyler. Son zamanlarda aldý   Stonylake Solutions tarafýndan oluþturulan InsideOut Firewall Reporter (IFR) okuyun, önceki ziyaretçilerce   bir lider güvenlik duvarý tarafýndan üretilen veri ve bilgi yorumlar öðrenmek için.   Biz Windows 2000 ve Cisco PIX güvenlik duvarý kullanarak laboratuvar testleri. Satýcý   Arka plan Stonylake Devamı…
ASP Tekne Kayýp Küçük ERP Bayiler
ERP yazýlým seçimi niþan onlarca yapmaktan Deneyimlerimiz son zamanlarda bize öðrettiði küçük iþletmeler, ilk kez ERP alýcý, bir ASP için tercih bir numara. Þaþýrtýcý, ancak bu eðilim ele vermeyerek görevdeki orta piyasa satýcýlarýnýn daha da önemli sayýda onlarýn büyük kardeþleri için büyük bir fýrsat teslim edilmiþ oldu.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  fonksiyonel uyan olarak tespit edildiði ve bu nedenle teklif isteði gönderdi (TTT), þu anda ASP daðýtým modeli desteklemediði için teklif deðil seçtiniz. Sonuç olarak , ASP teslim kritik bir kriter oldu tüm ERP yazýlým seçimi konser de, son turda yapýlan olaðan þüpheliler Tier 1 satýcýlarý vardý, her yerde SAP tarafýndan kurþun ve IFS gibi çevik orta piyasa satýcýlarý . Bizim inanç küçük satýcýlarýnýn çoðunluðu, bu nedenle, bekle-ve-gör tutumu alarak büyük Devamı…
Made2Manage için TEC Hýzlý Kýlýf
Made2Manage küçük ve orta ölçekli ayrýk, mühendis-to-sipariþ ve yapmak-için sipariþ üreticileri için üretim yönetimi konusunda uzmanlaþmýþ. Made2Manage için bu Hýzlý Kýlýf onun Kurumsal Ýþ Sistemi dikkate kuruluþlar yönlediriyor özlü arka plan bilgileri saðlar.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  Kaya bir üretim ortamýndan geldi ve kendi mücadeleleri biliyordum diðer üreticileri üretim iþ ve iþlemleri yönetmek yardýma ihtiyacý vardý. Þirket 1986 yýlýnda DOS ilk sistemi platformu baþlattý ve Windows NT platformu için 1995 yýlýnda uygulama yeniden yazdý. Made2Manage kendi gelir yýlda 30 dolardan fazla milyon dolar (USD) ulaþtý ve bu süre içinde, 1996 2000 güçlü bir büyüme dönemine geçti. Þirket 1997 yýlýnda halka arz olsa, bir Boston giriþim sermayesi þirketi, Devamı…
GE GXS: B2B Borsasý Bölüm ve Parsel
General Electric'in GXS yeni bir dijital pazar için altyapý saðlar. Duyuru GXS yeni ekonomi içinde bir kurþun pozisyona kaldýraç geleneksel altyapýsý iþ yapabilirsiniz ihtimali ýþýk tutuyor.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  bir firma teklif kabul edildiðinde pazarda bir satýn alma üretir         sipariþ ve nakliye için düzenler. Ödeme Satýcýya serbest býrakýlmaz         beþ günlük bir alýcý inceleme süresinin bitiminden kadar. GE         Küresel eXchange Hizmetleri (GXS), GE nin bilgi hizmetleri halefi         birim Geis (GE bakýn         Öðle yemeði için gelir. Meze Olacak Guess Who ister misiniz? ) Içerir         Bu giriþim için altyapý ve hizmet. Devamı…
@ Home Kendi müþteriler tarar
@ Home onlar haber veya web sunucusu çalýþtýrýyorsanýz görmek için kendi müþterilerine tarama edilmiþtir. Eðer onlarýn spam mutlu müþteriler biri iseniz, kes. Kendi aðlarý üzerinden gelen istenmeyen bir son kurbaný oldum, umarým bazý iyi bu çýkacaktýr.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  @ Home Kendi müþteriler tarar haber gruplarý alt ikili , Ücretsiz haber sunucusu , haber film , Ücretsiz usenet haber spikeri , Ücretsiz usenet ikili , usenet client /> @ Home Kendi müþteriler tarar L. Taylor - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   @ Home vardýr   Bu haber ya da web sunucularý çalýþtýrýyorsanýz görmek için kendi müþterilerine tarama edilmiþtir.   Bu büyük olasýlýkla karþý denirdi USENET Ölüm Cezasý bir yanýttýr   kendi aðlarý gelen Devamı…
ERP Ortamýnda Veri Dönüþüm
Herhangi bir sistem uygulanmasýnda dönüþtürme veri bir yüksek tel eylemdir. ERP ortamda dönüþtürme veriler sadece yani bir güvenlik aðý, yürütmenin iyi düþünülmüþ bir plan yapýlmalýdýr. Bu makale manuel veya elektronik alternatifleri göz önüne alýndýðýnda verileri dönüþtürmek için kurallar anlatýlmaktadýr.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  Veri Dönüþüm teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> ERP Ortamýnda Veri Dönüþüm Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Herhangi sistemleri uygulama dönüþtürme veri bir yüksek tel eylemdir. ERP ortamda dönüþtürme veriler sadece yani bir güvenlik aðý, yürütmenin iyi düþünülmüþ bir plan yapýlmalýdýr. Bu makale manuel veya elektronik alternatifleri göz önüne alýndýðýnda verileri Devamı…
Intentia Köþe Torna mý? Neredeyse.
Intentia bir iyimser duyuru, en sonunda, vardýr. Tüm ama yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde hýzlý bir artýþ hem de, köþe döndü. Þirket son olarak karlýlýk elde ile eþ zamanlý olarak geniþleme elde gibi görünüyor.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  nedenle, artan lisans satýþ deðildi         ikinci bölümü kadar geliþmiþ danýþmanlýk gelir yansýtýlýr         yýl. Düþük kapasite kullanýmýnýn, özellikle ilk Bunun sonucu         Yýlýn yarýsýnda, yýl boyunca Intentia danýþmanlýk marjý olarak gerçekleþti         bir çok tatmin edici% 9. 2000 Net dönem zararý yaklaþýk 32,7 $ oldu         milyon, 1999 yýlýnda 41.600.000 $ zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Þekil Devamı…
Oracle Yenilmez olmak mý?
20 Haziran tarihinde, Oracle Corporation, veritabaný ve kurumsal yazýlým uygulamalarýnýn önde gelen saðlayýcýsý, dünyanýn en büyük uygulama yazýlým þirketi olmak için SAP geçti iddia, mali 2.000 sonuçlarýný açýkladý.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  Oracle ýn iþletmelerin% 12 satýþ geldi         olan Oracle Corporation þimdi% 74 sahibi. Bu sermaye azaltýlmasý gerekli         Oracle Japonya Tokyo liste þartlarýna uygun için         Menkul Kýymetler Borsasý (TSE1). Uygulamalar         yazýlým satýþ, CRM satýþ liderliðindeki, Q4 447 $ milyon% 61 arttý         hangi (Bakýnýz Þekil 2) bir 161% oranýnda büyüdü. Veritabaný yazýlýmý satýþlarý arttý         12% 1,2 milyar Devamı…
YG: Sen Walk Hazýr mýsýnýz?
ROI pazarlama sadece ana olmaya baþlýyor. ROI satýþ, orada zaten çünkü satýþ sürecine olan algýlanan önemi benimsenmesi daha da ileri düzeydedir. Birçok B2B yazýlým þirketleri üstün bir yatýrým getirisi saðlayan olarak ürünlerini pozisyon önce uzun olmayacaktýr. Iddia için doðru pozisyonda olup olmadýðýný öðrenmek için okumaya devam edin.

di ofis kay tlar yonetim yaz l m  iþ de yöneticileri bir dizi haber   ruhlu soru ve yorumlarýnýz ile iþ (B2B) yazýlým þirketleri   yatýrým getirisi kullanýmý hakkýnda (ROI) satýþ ve pazarlama. At   Bu sütunun sonunda,. okuyucularýn bazý sorularýn cevaplarýný bulacaksýnýz Bir   istedi deðildi soruya için iyi bir konumda zaman ve para tasarrufu mý oldu   iddia? þaþýrttý? düþün. ROI pazarlama Sadece baþlýyor   ana akým haline. ROI satýþ, orada zaten kabul edilmesi daha da ileri    Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others