Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » konu perakende ma azalar


Perakende Market SAP Yaklaþýmý
SAP ve ERP eþ sürekli þekilde kurumsal bilgi geliþtirilmesi sunulan ve bir ERP platformu üzerine analitik, optimizasyon ve perakende iþletim sistemleri evlenerek perakendeciler kazanmak baþlýyor olduðunu anlamak için görünür.

konu perakende ma azalar  özgü iþlevsellik perakendecilerin konu olacak, gerekli   gelecekte daha ayrýntýlý bir araþtýrma notu. Ayrýca, çok bu iþlevsellik   Bu perakendeciler, yani çok bir nokta çözüm gibi, modüler olarak kullanýlabilir   tam yerleþik entegrasyon yetenekleri ile best-of-cins iþlevselliði alabilir   SAP. Gerçekten de ,   kurumsal uygulama bir ERP sistemi üzerinde omurga veya temel karar   birlikte parça bir best-of-cins stratejisi herhangi bir kolay bir karar Devamı…
Perakende Sektörü İçin PLM
Product Lifecycle Management (PLM) for Retail is an evaluation model containing tailored PLM criteria and extra functionalities that serve the specificities of this industry in order to help fashio...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » konu perakende ma azalar


Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

konu perakende ma azalar   Microsoft POS ve RMS konusunda destek için pek çok planlarý vardýr. Bu nedenle, Satýlýk ve Microsoft POS QuickBooks Noktasý arasýndaki fiyatlandýrma yapýsý karþýlaþtýrmadan önce, bu farklý destek ve gibi tablo 2 de sunulan Microsoft POS ve Microsoft RMS, (tüm fiyatlar olduðunu unutmayýn bakým planlarýnýn bir açýklama bakmak yararlýdýr ABD dolarý). Tablo 2 . Microsoft bakým ve destek ücretleri (Aðustos 2006 itibariyle) Planý Ücret Yýllýk bakým ücreti yazýlým Devamı…
Perakende Sistemleri: A Primer
Bir perakende bilgi sisteminin temel bileþenleri envanter yönetimi, envanter optimizasyonu, gelir yönetimi, satýþ yönetimi ve raporlar ve sorular vardýr. Olmayan temel bileþenleri finans, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlamasý, müþteri iliþkileri yönetimi ve depo yönetim sistemleri içerebilir.

konu perakende ma azalar  Perakende Sistemleri: A Primer Perakende Sistemleri: A Primer Caroline Lam - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ birçok kiþi böyle kurumsal kaynak planlamasý gibi teknoloji açýsýndan tanýmak raðmen (ERP) veya tedarik zinciri yönetimi (SCM ), RMM ve MMS gibi yaygýn bilinç eksikliði kýsaltmalar vardýr. Ayrýca, terimler perakende mal yönetim sistemi (RMM) ve mal yönetim sistemi (MMS) büyük olasýlýkla kýsaltmalar biraz daha fazla pazar tanýma var. Göreli anonimlik raðmen, ayný Devamı…
Microsoft'un Perakende Oynat nedir?
Perakende deneyimi diðer hususlar arasýnda cep ve Web satýþ, sosyal medya, ve karmaþýk fiyatlandýrma, nedeniyle sergi salonu ile sýnýrlý artýk. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic en makaleyi okuyun ve Microsoft son zamanlarda yayýmlanan ne kadar görmek uçtan uca yeni satýþ noktasý ve yönetim yetenekleri perakendeciler tüm iþ çalýþmasýna yardýmcý çok kanallý perakende çözüm, Perakende için Microsoft Dynamics AX 2012,.

konu perakende ma azalar  için yeteneði önemli bir konu olmuþtur geç perakende. Perakende için Microsoft Dynamics AX 2012 aþaðýdaki destekler: Merkezi çok kanallý yönetimi özellikleri ve kataloglar (Þekil 3) kanallarýnda Microsoft Dynamics AX ile merkezi yönetilebilir sayede pazar ve online maðazalar,-de dahil olmak üzere. Kanallar arasý iþ akýþlarý , çevrimiçi satýn almak-maðaza (veya teslim) almak için-yeteneði, satýþ sipariþi þeffaflýk ile görülebilir sayede döner ve diðer senaryolar da, Devamı…
JDA Portföy: Perakende Sektöründe için Bölüm Üç: JDA Portföy 2004.1 Devamý
Yeni iþ modeli ile, JDA müþterilerine operasyonel mükemmellik yeni bir seviyeye ulaþmak saðlamak için geniþletilmesi toplu JDA Portföy ürün üzerine inþa etmeyi planlýyor.

konu perakende ma azalar  sunuyor (KPI) gibi envanter konumu, hizmet düzeyleri, satýcý performans tahminleri ve gibi gönderiler. Ayrýca, Arthur ürün ile yukarýda belirtilen Performans Analizi bazen bu BI portföyünün bir parçasý olarak kabul edilebilir. Bu altý bölümlük not Bölüm Üç sonucuna varmýþtýr. Bölüm olay özetini sundu. Parçalarý JDA Portföy 2004.1 Dört ayrýntýlý bileþenleri ile iki. Beþinci Bölüm piyasada etkisini analiz eder. Bölüm Altý ERP satýcýlarý ve perakende pazar bakmak Devamı…
Yeni Perakende Analitik Yetenekler teslim Lawson Analizi
17 Ocak'ta, Lawson Yazýlým perakende analitik uygulamalarý, geliþmiþ paketi içinde yeni karþýlaþtýrmalý satýþ analiz yetenekleri açýkladý. 2000 Güz için planlanan Lawson sürüm 7.3.2 mevcuttur Karþýlaþtýrmalý (bileþik) satýþ iþlevi, kolay, korumak analiz ve karþýlaþtýrmalý satýþ ve diðer önemli iþ ölçümleri rapor perakendeciler saðlar.

konu perakende ma azalar  formatý ve operasyonel özellikleri   konumu, açýk saat ve kanal.    Lawson en Mizanpaj ölçümleri analiz Lawson devam ediyor nasýl bir baþka örneðidir   perakendecilerin özel ihtiyaçlarýný karþýlamak teknoloji çözümleri sunmak, dedi   Robert Toatley, genel müdür, Perakende Ýþ Birimi, Lawson Yazýlým. Yararlanan   kuruluþ genelinde karar verme için daha iyi, daha hýzlý bilgi saðlar   bir rekabet avantajý ile perakendeciler. E-Ticaret görülmemiþ isteyen bir Devamı…
Satýþ Mars'tan mý, Pazarlama Venüs'ten mi
Bir pazarlama ve satýþ arasýndaki kopukluk vardýr. Satýþ tüm mal hakkýnda ise pazarlama tüketici deneyimi odaklanmýþtýr. Bu otomatik tanýmlama teknolojileri, radyo frekansý tanýmlama, sensörler ve ses aktive teknolojileri gibi teknolojiler, bu boþluðu daraltmak mümkün olabilir.

konu perakende ma azalar  olan piyasalarda global iþ konularýna geliþen teknolojiler ve kavramlar birbirine baðlayan, küresel tedarik zinciri üzerinde duruluyor saðlayan teknoloji danýþmanlýk grubu kurdu. Bayan Reed önce Direktörü Sterling Commerce, Genel Müdür, Satýþ ve Premier Yük, Johannesburg, Güney Afrika için Pazarlama Lojistik Çözümleri oldu ve uluslararasý yük yönetimi alanýnda çeþitli pozisyonlarda bulunmuþ . Kafes Tel Araþtýrma yöneticileri iþ performansýný ve rekabet gücünü Devamı…
JDA Portföy: Perakende Sektöründe için Bölüm Altý: ERP Bayiler ve Kullanýcý Öneriler
ERP satýcýlarý mali ve üretim sistemleri (mantýksal olarak, þu anda satýcýnýn kendi sistemi olan) ve iþbirlikçi SRM ve PLM yetenekleri ve CRM sistemleri için baðlantýlar içerir baðlantý ürünleri söz veriyorum. JDA ve diðerleri entegrasyonu çerçevesinde stratejilerini kolaylaþtýrmak gerekir ve JDA gerçekten ayýrt iþbirliði ürün sunmak için veri senkronizasyonu odaklanmak gerekir.

konu perakende ma azalar   Ürün Esneklik ve Artan konuþlanabilme üzerinde Geliþen | Kurumsal Kaynak Planlamasý (ERP) Piyasa - 1.999 Kasvetli, Yardým getirmek için Yeni Binyýl (bazý için) | Lawson Yazýlým: Kendini Açýkça Yenilikler üzerinde Geliþen | QAD Inc: Dikey Odak Sanatý | Great Plains: Dinamik (ler) Büyüme Güçlü Kanal ve Microsoft odak | JD Edwards - Orta ölçekli ERP Kullanýcýlar OneWorld oluþturma | PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi? | S: Kim Çok Milyarder Marry istiyor? A: Devamı…
Lawson Yazýlým-halka arz ve Çeþitli Devralmalar sonra Part Two: Perakende ve Profesyonel Servis Gir
Lawson seçilen dikey pazarlar üzerindeki odaðýný yapýþmasýný, ama bu odak ilkelerini muhtemelen daha ince ayarlý olacak ileriye gidiyor. Yani, satýcý son zamanlarda hedef sektörlerde devam baþarý saðlamak için geleneksel dikey iþlevsellik iþtah açýcý satýn almalar bir dizi ile kýsmen, geliþtirme hýzlandýrdý.

konu perakende ma azalar   Ürün Esneklik ve Artan konuþlanabilme üzerinde Geliþen | Kurumsal Kaynak Planlamasý (ERP) Piyasa - 1.999 Kasvetli, Yardým getirmek için Yeni Binyýl (bazý için) | Lawson Yazýlým: Kendini Açýkça Yenilikler üzerinde Geliþen | QAD Inc: Dikey Odak Sanatý | Great Plains: Dinamik (ler) Büyüme Güçlü Kanal ve Microsoft odak | JD Edwards - Orta ölçekli ERP Kullanýcýlar OneWorld oluþturma | PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi? | S: Kim Çok Milyarder Marry istiyor? A: Devamı…
On-demand Perakende Ticaret Ortaðý Entegrasyonu Saðlayýcý kendi Uzmanlýk Ýddiasý
SPS Ticaret sunar isteðe baðlý Software-as-a-Service (SaaS) perakende tedarik zinciri aðýnda yetersizliklere yönelik SCM çözümleri. SPS 'son araçlarý bir geri kalaný üzerinde kesim ve nasýl tedarikçiler, perakendeciler ve diðer ticaret ortaklarý yönetmek ve emirleri yerine getirmek için yeni yöntemler geliþtiriyor yardýmcý neden öðrenin. Ve TEC Baþ Analisti PJ Jakovljevic SPS 'Jim Frome ile samimi bir görüþme için oturur gibi hikayeyi olsun.

konu perakende ma azalar  yükselen bir eðilim görüyorum. Konuþmalarý ve ortak karar verme sürücü gibi POS ve sipariþ performans bilgileri gibi ortak veri, bir paylaþýmý önemli bir perakende eðilim. Bu ek sistem entegrasyonu, hem de kiþisel düzeyde çok daha fazla etkileþim içerir. E2.0 ilgi biri geniþ bir alan bizim Ticaret Ortak Rehberi popüler sosyal að siteleri sonra modellenmiþtir vardýr. SPS Ticaret Ticaret Ortak Directory ticaret ortaðý iletiþim bilgileri, iþ yetenekleri ve ürünleri içeren bir Devamı…
Drop-Nakliye-Ýnternet Perakendeciler '"Little Helper"?
Bu gibi görünebilir olarak açýlan nakliye dayanarak (bazen "sanal stok" denir) kadar kolay ne de kadar karlý ne olduðunu. Hiçbir þey daha gecikmeli-hatta iptal-çünkü stok-çýkýþlarý olan sipariþleri daha çok kanallý alýþveriþ kabulü zarar vardýr.

konu perakende ma azalar   Ürün Esneklik ve Artan konuþlanabilme üzerinde Geliþen | Kurumsal Kaynak Planlamasý (ERP) Piyasa - 1.999 Kasvetli, Yardým getirmek için Yeni Binyýl (bazý için) | Lawson Yazýlým: Kendini Açýkça Yenilikler üzerinde Geliþen | QAD Inc: Dikey Odak Sanatý | Great Plains: Dinamik (ler) Büyüme Güçlü Kanal ve Microsoft odak | JD Edwards - Orta ölçekli ERP Kullanýcýlar OneWorld oluþturma | PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi? | S: Kim Çok Milyarder Marry istiyor? A: Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others