Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mevcut bir i sat n


Satýþ Gücü Performansý
Pazar sürücüleri anlamak müþteri davranýþlarýný yönetmek anahtarýdýr. Bunu yapmak için, kuruluþlar devlet ve satýþ performansý gerçek sürücüler hakkýnda varsayýmlarý hak gerekir. Bir geliþme stratejisi sonra oluþturulabilir ve entegre bütçeleri, baþarý ölçütlerini, vb

mevcut bir i sat n  çok yakýn bir þey, mevcut seviyesinden performans ya da uyum hareket baðlamýnda kabul edilecektir. Bu etki artan gelir (%), ortalama marj (%) olarak artan geliþme ve sýra mevcut gelir tabaný uygulanan satýþ maliyetleri ile ölçülen satýþ verimliliði (%) iyileþme baðlamýnda tahmin edilecektir. Toplu olarak, bu tahminler geliþtirilmesi için toplam potansiyel gösterir, ancak ayný derecede önemli, tek tek sürücülerin deðerinin geliþtirilmesi gereken öncelikli alanlar açýsýndan Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mevcut bir i sat n


Web Etkin Satýþ Süreci
Geleneksel kurumsal düzeyde satýþ stratejileri artýk yeni müþteri hesaplarýna getirmekte yeterlidir. Bugün kendi kendini yöneten alýcýlar gecikme satýþ internet üzerinden çözümleri temas ve ön hak. Satýþ deðeri sunmak ve etkili bir on-line iliþki baþlamak için satýn döngüsü anlayarak kaldýraç bu orta yapabilirsiniz.

mevcut bir i sat n  Satýþ,müþteri iliþkileri yönetimi,CRM <iþ> iþ,B2B,Web sitesi,Ýnternet,pazarlama,satýn döngüsü,satýþ döngüsü,deðer zinciri,tüketim zincirinin,kendini yönettiði alýcý,on-line Devamı…
Pop-up Satýnalma Ajanlar
OutPurchase.com gerçek iþletme satýn alma gereksinimleri vardýr ama kendi satýn alma altyapýsý oluþturmak istemiyorum þirketler için satýcý ve iþlem yönetimi de dahil olmak üzere tam hizmet satýn alma çözüm, saðlar.

mevcut bir i sat n  Pop-up Satýnalma Ajanlar Pop-up Satýnalma Ajanlar D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti         OutPurchase.com         küçük ve orta ölçekli için satýn alma hizmetleri bir dizi duyurdu         þirketler, bunlar genellikle on ila 500 çalýþaný olan þirketler bulunmaktadýr.         OutPurchase.com bir satýn alma pazar için bir baðlantý daha fazlasýný sunuyor.         Onlar büyük þirketler içi aldýðýnýz ayný hizmetleri söz Devamı…
Sanal Satýþ Ekibi Gücü Harness
Erken kampanya, önemli olan tüm ekip ayný sayfada üyeleri, paylaþým kullanýlabilir bilgi ve diðer gerekli bilgileri toplamak için planý yollarý elde etmektir. Ýlk birkaç toplantý açýk hedefler ve zaman kýsýtlamalarý (ekip üyelerinin zaman saygý gösteren) dahil olmak üzere basýlý bir gündem ile, resmi olmalýdýr. Bu iþlem, tabii ki, "buluþ" olarak adlandýrýlýr.

mevcut bir i sat n   bir veya daha fazla mevcut müþterileri, ve verebilir hatta satýþ danýþmanlarý içinde diðer satýþ temsilcileri iþ kazanmak için nasýl içine fikir. Ama Sanal Satýþ Ekibi Inc sadece içinde ekip çok daha fazlasýný kapsar. Iliþkiler yetiþtirilmesi ve size satýyorsanýz þirket içinde bilgi edinmede rekabet avantajý vardýr. Dahil olarak sanal þirket düþünün umudu takým deðerlendirme komitesi, karar vericiler, yönlendirme komiteleri, yöneticiler, kullanýcýlar, orta Devamı…
Kurumsal Yazýlým Satýcýlarý BI Yaklaþýmlar
Iþ zekasý ihtiyacý (BI) tüm kurumsal yazýlým kullanýcýlar için gerçek. Bu bile kendi kurumsal yazýlým sisteminden gereken bilgileri ve daha fazlasýný istiyoruz kiþiler olsun hisseden bir kullanýcý bulmak için nadirdir. Ihtiyacý sadece rapor deðil, onlar iþ izleme, analiz, þeyler oluyor neden bir anlayýþ gerekir. Onlar taný araçlarý gerekir.

mevcut bir i sat n  tercih veya BI araçlarý mevcut kurumsal dikte izlemelisiniz Müþteriler kendi çýkarlarý için bu yaklaþým bulacaksýnýz. Kurumsal satýcý bu strateji takip ediyorsa, size artý ve en iyi cins yaklaþýmý eksileri tüm aralýðý var. Öneriler Son   Kullanýcýlar -Sizin kurumsal satýcýnýn stratejisi Devam nasýl belirleyecektir   BI ile. Satýcý strateji her tür için farklý öneriler geçerlidir: Kurumsal   -Bu kurumsal satýcýlarý bir BI stratejisi olmadan veya agnostik ile Devamı…
Novell ve EAI Satýcý Talarian Ýttifak Analizi
Novell, Inc «ve Talarian« Corporation bugün þirketlerin Novell ürünleri Talarian gerçek zamanlý altyapý yazýlým embed ve Novell geliþtiricilerin ve kullanýcýlarýn dünya çapýnda bir topluluk için kullanýlabilir hale getirmek için birlikte çalýþacak olan bir teknoloji ve pazarlama ittifak duyurdu. Ittifak Talarian gerçek zamanlý katman ile Novell'in dizin teknolojisini birleþtiriyor.

mevcut bir i sat n  NetWare Dizin Hizmetleri (NDS) mevcut Novell hitap gerekir ile   müþteriler. Baþarýlý EAI gereklerini biri uygulamalarý için yeteneðidir   gerektiði döviz mesajlarý için ve NDS birbirlerine bulmak mümkün   büyük ölçüde bu basitleþtirmek. Novell   NDS çalýþan uygulamalar inþa ederek bir entegrasyon katmaný vermek için bekliyor   NDS içine Talarian SmartSockets. Diðer EAI satýcýlarý araþtýrmak zorunda olup   onlar að iþletim sistemi satýcýlarý ile benzer Devamı…
Acta Teknoloji Binbaþý ERP Satýcýlarý Ýþ Zekasý Yetenekleri ekle yardýmcý olur
Kum Teknoloji Systems International Inc (NASDAQ: SNDT), iþ zekasý (BI) çözümleri saðlayýcýsý, kullanýcýlar için "garantili ve uygun maliyetli" BI sonuçlar saðlamak için Acta Technology, Inc (Acta) ile iþbirliði yapmaktadýr duyurdu SAP R / 3 'tür. Kum ve Acta hem SAP ile BI uygulamalarý iþlemek için etkili yollar arayan müþterilerinin artan sayýda için tercih edilen çözüm olarak Nucleus RapidMarts sahip olacak.

mevcut bir i sat n  Erp satýcýlarý,iþ zekasý,erp yazýlým satýcýlarý,çevrimiçi erp,talep üzerine erp,erp ürünleri,sap kitaplar,erp yazýlým sistemi,erp yazýlým þirketleri <,> iyi erp,iyi erp yazýlým,araçlarý erp,sistemleri CRM,ERP karþýlaþtýrma,sap danýþmanlarý Devamı…
Satýcý Gözden Geçirme: SecureWave Microsoft Ýþletim Sistemi Platformlarý korur
Að saldýrý yönetimi için geleneksel yaklaþým analiz, bir saldýrý tespit etmektir ve daha sonra ortadan kaldýrýlmasý için çalýþýyor. , Ev sahibi güvenlik aþaðý burkulma giriþ / çýkýþ cihazlarý güvence ve Truva yürütülebilir yakalanarak, SecureWave ön meydana gelen saldýrýlara engelleyebilirsiniz.

mevcut bir i sat n  ve Windows XP de eksik mevcut Microsoft iþletim sistemleri ve teklif güvenlik özellikleri ve yetenekleri içine bu ürünler fiþ. SecureEXE SecureEXE bir ikinci nesil saldýrý önleme ürünüdür. Bu anti-virüs ürünleri kullandýðýnýz karþý strateji kullanýr. Bunun yerine saldýrý türlerinin belirlenmesi ve imza çözümleri yazma, SecureEXE sistemlerini kilitler ve sadece yetkili uygulamalarý çalýþtýrmak için izin verir. Uygulama her türlü çalýþtýrýlmaktadýr önce, Devamı…
Veri Ambarý Gerekliliði
Veri ambarý kökenleri ve neden bir açýklama iþletmelerin rekabet avantajý saðlayan bir önemli teknolojidir. Teknoloji seçimi ve tarihi 'eski' verilere eriþim ile ilgili sorunlar da ele alýnmýþtýr.

mevcut bir i sat n  baþarýnýn anahtarlarýndan bazýlarý, mevcut ve tarihsel hem mevcut veri, toplanan olabileceðini tanýyoruz. Yaklaþýk 1990 yýlýna kadar, pek çok faktör bu veri ayýklamak ve yararlý bilgiler çevirmek, zor, imkansýz olmasa yaptý. Bazý örnekler: Bu DASD (Doðrudan Eriþim Depolama Aygýtý) olarak Veri depolama çevre birimleri bir baþýna megabayt olarak son derece pahalý. Bu nedenle, çok gerekli veri genellikle manyetik teyp üzerinde, çevrimdýþý saklandý. MIPS (Saniyede Devamı…
Satýþ Eðitimi Gereksinimler tanýmý ve Teknoloji Þirketleri Baþarý Teklif talepleri Rolü
En iyi þirket ihtiyaçlarýna karþýlayan bir etkinlik servis saðlayýcý seçiminde ilk adým (ESP) bir ihtiyaç tanýmý geliþtirmektir. Teklif isteði olarak kullanýldýðýnda, gereksinimlerini tanýmlama güçlü deðerlendirme ve müzakere bir araç olabilir.

mevcut bir i sat n  aktarmak gerekiyor mu? Eðer mevcut satýþ personelinin eðitim ihtiyaçlarýný deðerlendirmek için nasýl biliyor musunuz, ya da bir tarafsýz, baðýmsýz bir deðerlendirme gerekiyor? Deðiþim yönetimi satýþ eðitimi sürecinin önemli bir parçasýdýr. Eðer bu deðiþikliði etkilenir saðlamak için takip ve takviye sürekli bir programý var mý, ya da tedarik programýnýn bir parçasý? olmalýdýr ESP Satýcý Deðerlendirme : Bu satýcý incelenmesi sürecidir, kendi eðitim Devamı…
Vizyon Berraklýk: Nortel tarafýndan Amdocs satýldý netleþtirin
Amdocs Yönetimi Limited 200 milyon ABD dolarý için Nortel'in netleþtirin iþ varlýklarýný satýn almak için Nortel Networks ile anlaþtý açýkladý. Nortel bugünkü vizyonu doðrultusunda olmayan iþ birimleri jettisoning edilir. Kim Amdocs ve onlarýn yeni elde CRM paketi ile ne planlýyorsunuz?

mevcut bir i sat n  bekliyor, Sayýn Naor o mevcut seviyeleri anlamlý bir azalma olacaðýný beklediðini söyledi. Yaklaþýk 1200 mühendis vardýr þu anda, ve biz yaklaþýk yarýsýnda sayýsý kesmek için bekliyoruz. Yani, 100 ila 600 mühendislerden Amdocs gelmek için herhangi bir yere varsayalým. Satýþ ve pazarlama ve yönetici fonksiyonlarý dahil olmak üzere çoðu diðer bölümler, büyük olasýlýkla ortadan kalkacaktýr. Ortak Ýliþkiler . Netleþtirin ve seviyor ile iliþkileri vardýr Accenture Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others