X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 sermaye odenekleri


Beşeri Sermaye Yönetimi
Human Capital Management (HCM) encompasses all the applications necessary for handling personnel-related tasks for corporate managers and individual employees

sermaye odenekleri  Sermaye Yönetimi Human Capital Management (HCM) encompasses all the applications necessary for handling personnel-related tasks for corporate managers and individual employees from the point of hire to the point of retire. This HCM model includes functionality for recruitment and staffing management, human resource management, career development, succession planning, learning management, performance and compensation management, and workforce management and planning.

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Beşeri Sermaye Yönetimi

Human Capital Management (HCM) encompasses all the applications necessary for handling personnel-related tasks for corporate managers and individual employees from the point of hire to the point of retire. This HCM model includes functionality for recruitment and staffing management, human resource management, career development, succession planning, learning management, performance and compensation management, and workforce management and planning. 

Şimdi Değerlendirin

Ilgili Belgeler » sermaye odenekleri

Beseri Sermaye Yönetimi (HCM)


İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) çözümleri, işe alım evresinden emekli oluncaya kadar, kurumsal yöneticilerin ve her bir çalışanın personel ile ilgili görevlerinin idare edilmesi için oluşturulmuş uygulamaları kapsar. HCM çözümleri, İK yönetimi ve çalışan ilişkileri yönetiminin tüm yönlerini geliştirmek için gerekli olan araçları ve teknolojileri sunar.

sermaye odenekleri  Sermaye Yönetimi (HCM) İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM) çözümleri, işe alım evresinden emekli oluncaya kadar, kurumsal yöneticilerin ve her bir çalışanın personel ile ilgili görevlerinin idare edilmesi için oluşturulmuş uygulamaları kapsar. HCM çözümleri, İK yönetimi ve çalışan ilişkileri yönetiminin tüm yönlerini geliştirmek için gerekli olan araçları ve teknolojileri sunar. Devamı…

Beþeri Sermaye Finansal: Kiþisel Organizasyon içinde Ýnsan Varlýklarýn Deðer Anlamak


Birçok þirket hala tam olarak insan sermaye yatýrým getirisi fark deðildir. Insanlar genellikle varlýk olarak söz olsa da bunlarýn deðerleme standart bir sistem olduðu için, genellikle, maliyeti olarak kabul edilir. TEC araþtýrma analisti Sherry Fox temel muhasebe ilkeleri insan sermayesi yönetimi için geçerli nasýl araþtýrýyor ve insanlarýn yatýrým maliyeti kesim daha þirketinizin alt satýrýnda için daha akýllý olduðunu savunuyor.

sermaye odenekleri  Beþeri Sermaye Finansal: Kiþisel Organizasyon içinde Ýnsan Varlýklarýn Deðer Anlamak insan varlýk pa , çalýþanýn deðer teklifi , çalýþanýn deðer önerisi örnekleri , çalýþanýn deðeri tablolar çalýþanýn deðer teklifi taným , çalýþan katma deðer , deðer çalýþanýn katma , yönetmek insan varlýklarýn , deðeri çalýþan , çalýþanýn deðer teklifi anket deðeri , çalýþan deðer teklifi Model , çalýþanýn deðer teklifi evp , çalýþanýn deðer Devamı…

Üreticileri için Bir Ýþ Fix: Bilgi Sermaye Kaybý Kaynaklanan


Üreticilerin bilgi sermayesi devam eden kaybý için bir çözüm ile gelip için saat geçiyor. Onlarýn en iyi umut arasýnda bilgi yönetimi stratejilerini yatýyor çok geç kurumsal önce.

sermaye odenekleri  Bir Ýþ Fix: Bilgi Sermaye Kaybý Kaynaklanan bilgi yakalama , veri yönetimi /> Üreticileri için Bir Ýþ Fix: Bilgi Sermaye Kaybý Kaynaklanan Christina Park and Wayne Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Üreticiler önemli bilgi sermayesi kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya. Bu gidiþ ya da iþten çýkarmalar, kaçýnýlmaz emeklilik ve beyin göçü gibi doðal çalýþan yýpratma, bilginin bir göç katkýda bulunmaktadýr. Çok geç olmadan Üreticiler iþletme genelinde etkin ve Devamı…
sermaye odenekleri  göre sıralayabilme İndirimler ile sermaye maliyeti arasındaki farkların hesaplanabilmesi Müşteri indirimlerinden elde edilen maliyet kazançlarını banka depozitolarından alınan faiz ile kıyaslar. Fiş işlendiğinde beklenen ödeme tarihlerine göre faturaların sıralanması ve farklılıkların düzeltilmesi Ay sonunda envanter, malzeme ve ekipman yükümlülüklerinin tahakkuk etmiş meblağların otomatik olarak hesaplanabilmesi Çeşitli açık dönemler - yıl sonu Ödemelerin çeşitli Devamı…

i2 Teknolojileri Fast Lane Life In Lives


i2 Teknolojileri son on iki ay içinde gelir yýlýnda 751 milyon dolara ile tedarik zinciri yönetimi yazýlým en büyük ve en hýzlý büyüyen satýcý ve son beþ yýl içinde 105% ortalama büyüme oranýdýr. Kurumsal geliþim ve satýn alma için güçlü bir satýþ ve pazarlama makine ve agresif stratejiler tarafýndan körüklenen, i2 2000 yýlý ve sonrasý sonuna kadar liderliðini koruyacaktýr.

sermaye odenekleri  da), ve müthiþ bir sermaye konumuna uygulamalarý uygulamak için geniþ, zengin özelliklere sahip tedarik zinciri yönetimi yazýlým paketi, önemli teknolojisinden i2 faydalarý . Bu pazar hakimiyetini daha da konumunu artýracaktýr e-ticaret, EAI, portallarý, ve diðer yazýlým saðlayýcýlarý için cazip bir ortak haline getirmektedir. Yeni Önemli Olaylar Aþaðýdaki ile ilgili olarak geçen yýl i2 Teknolojileri önemli olaylarýn bir özeti: Devralmalar Ýttifaklar Rekabet Tanýma Devamı…

XML uskur için Yeni Giriþim Fonu


Internet giriþimcisi David Poole XML tabanlý þirketler hedefleyen bir giriþim sermayesi fonu oluþturulmasý duyurdu.

sermaye odenekleri  Giriþim fonu,iþletme kredi,sermaye baþlangýç ​​,MissionKit,xml eðitim kurslarý,ücretsiz xml validator,baþlangýç ​​sermayesi,cobol xml,xml ide,altova xml casus,finansman küçük iþletme,xsd izleyici,dönüþtürmek xml <için> düz dosya xml <xml dönüþtürücü> Ücretsiz csv,xml karþýlaþtýrma Devamı…

Kurumsal Uygulama Alternatifler: Ne Oracle ve SAP sorma Olmalý


Zorluklara raðmen, SAP ve Oracle hem çünkü onlarýn samimi uygulama bilgileri, hosting uzayda müthiþ güçleri olacak, altyapý, kurumsal istikrar ve büyük sermaye. Ancak, KOBÝ'ler durum tespiti ile bu karar yaklaþým gerekir.

sermaye odenekleri  örgütsel istikrar,, ve büyük sermaye, zorluklara raðmen, SAP ve Oracle hem de diðer görüntülenme sayýsý bakýmýndan nedeniyle uygulama onlarýn samimi bilgi barýndýran uzayda müthiþ güçleri, olacak hala birçok ASP için bir sorundur. Her iki devleri, ancak kolayca diðer yazýlým ürünleri ile entegre deðil sorunuyla karþý karþýya. dikey sektörler için çözümler geliþtirmek için ortaklarý yararlanarak , SAP Oracle üzerinde önemli avantajý olabilir. Oracle Devamı…

ISO 26000 Uyum Üretim ERP seçme


ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) için en iyi uygulamalarý dile. ISO 26000 için gerekli KSS en iyi uygulamalarý belgeleyen yeteneðine sahip ERP dahil olmak üzere kurumsal sistemler,, mý? Ve nasýl KSS yatýrýmcýlar ve diðer kurumsal paydaþlarýn korunmasýna yardýmcý olur?

sermaye odenekleri  Kýsýtlama (RoHS) düzenlemeler. Bir sermaye ekipman üreticisi devreden çýkarýlmasý maliyetleri ile birlikte uzun ömürlü ürünün yaþam döngüsü çevresel etki, odaklanmak olabilir. Geniþ ve ücra tedarik zinciri olan bir þirket yakýnlýk dayalý satýcýlarý seçmek için karar destek odaklanmak olabilir. ERP yerleþik Çevre ayak izi yönetimi de raporlama kolaylaþtýrýr ve verilerin deðiþtirilmesi. modern bir ERP sistemi içinde koruyucu ve dedektif kontrolleri verilen gerçekleþt Devamı…

Sizin Yað Derricks kaybetmek býktýnýz mý?


Varlýk yönetimi maven iVita en yeni yazýlým sürümü, Commander 3.0 ve kablosuz uzman PinPoint ile bir ortaklýk hem duyurdu. PinPoint kablosuz teknolojisi, þirketin sermaye varlýklarý olan iVita söyleyecektir. iVita ne onlarla yapmak için þirket söyleyecektir.

sermaye odenekleri  Erp yazýlým satýcýlarý,sav satýcýlarý,yazýlým lisanslama yönetimi,bilgi tabaný yazýlýmý,yazýlým varlýk yönetimi yazýlýmý,bu envanter yönetimi,yazýlým lisans yönetimi,yazýlým varlýklarý yönetimi < > denetim yazýlýmý,varlýk yazýlým,yetenek yönetim yazýlýmý,varlýk yönetimi araçlarý,sav satýcý,yönetmek bu varlýklarýn,lisans yönetimi,donaným envanteri Devamı…

No Çiftçi arkasýnda býrakýn


Çin ve Hindistan - - ve küresel iþ için etkisi dünyanýn en büyük iki ülkenin geliþen politikalarý ve sosyo-ekonomik üzerinde Görüþler.

sermaye odenekleri    Chidambaram Hint telekomünikasyon yabancý sermaye kapaðý kaldýrdý,   tek seferde iyileþtirmeleri þirketleri-bir hareket sigorta ve sivil havacýlýk   hükümet serbestleþtirilmesi için cesur adýmlar atýyor karþý olduðunu yatýrýmcý endiþeleri   ekonomi .   Biz önemli , ekonominin her alanýnda Sayýn yatýrýmlarý artýracak   Chidambaram milletvekillerine hitaben yaptýðý konuþmada. Ancak, mali basiret ve mali disiplin   kapsamlý hedefleri olmaya devam Devamı…