X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 sozle me ihale


EC ve SCM yeni boyutlar Bölüm 1: E-satın alma avantajları
Itibaren nokta-ve-tıklayın en düşük fiyatlı teklif belirlemek ihaleleri yaşamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafından sunulan ürün veya hizmet

sozle me ihale  bulut scm,e-satin,ec ve scm

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » sozle me ihale

EC ve SCM Bölüm 5 Yeni Boyutlar: Süreç Ýyileþtirme için E-Ýhale


Itibaren nokta-ve-týklayýn en düþük fiyatlý teklif belirlemek ihaleleri yaþamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafýndan sunulan ürün veya hizmet bir araya getirmek pazarlarý için, tek tek tedarikçi Web tabanlý kataloglar kullanarak sipariþ - bir geniþ vardýr iþletmeler mal ve hizmetleri daha iyi, daha hýzlý, ve daha ucuz satýn almak için yeni bir e-tedarik yöntemleri ve araçlarý.

sozle me ihale  oldu ve ödeme sipariþ, sözleþme için geleneksel prosedürler kendi seti tüm sanal bir dönüþüm talep etti ve genel tedarikçi yönetimi kabul etmek önemlidir. e-ihale ile ileri gitmek için organizasyon ve ihtiyaçlarýný, hedefleri ve yetenekleri hakkýnda önemli bir dizi soru ele gerektirir. E-ihale ile baþlarken herkesin ihtiyaç duyduðu temel sorulardan bazýlarý takip sormak. E-Ýhale ile Baþlarken: Anahtar Sorular Mevcut tedarik süreçleri ve faaliyetlerin güçlü ve zayýf Devamı…

Ters Müzayede Potansiyel Faydalarý maksimize


Açýk eksiltme (RA) kendi kaynak programlarýnda maliyet verimliliði takip tüketim ürünleri þirketleri için stratejik bir araç olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu makalede, RA sürecinin maksimum kilometre dýþýnda yapý ve kazanmak için bir çerçeve sunar.

sozle me ihale  uygulamaktadýr. Bu, emtia profil, sözleþme yönetimi ve satýcý-tabanlý analiz-tüm ihale baþarýsý süreç vardýr ya ihmal ediliyor ya da üstünkörü bir kez-over verilmektedir için önemli olmak üzere. Analizi harcamak gibi önemli faaliyetleri bunlarý yapmak gibi yukarýda belirtilen analizler, gerekli olan yönetmek ve ihale yapýsý nasýl ne zaman alýcý kritik fikir verir sadece, ama bu tür analizler de Ýhale sonrasý uygulama yönetmek için alýcý yardýmcý konular. Örneðin, Devamı…

Yeni Ortaklýklar Çözüm en E-Ýhale Güçlü ekle


Çözüm tedarik ortaklýklar bir çift katalog yetkinlik ve kanal yetenekleri hem giderir.

sozle me ihale  Çare,E-ihale,Çözüm A.Þ.,hizmet yönetimi,altyapý uygulamalarý,çare ortaklýk,E-ihale sunan,Gerekli Teknoloji,E-ihale ürün @ Work Satýn Alma,yönetim aracý,FutureNext Danýþmanlýk,@ Work Satýn Alma,E-ihale arena,Yeni e-tedarik ürün Devamı…

Geac Hayýr Az Döner Kapý CEO'lar ile, Konsolidasyon Of Onun Saðduyu Hisse alýr


Yeni ürün geliþtirmeleri sunmak için istikrarlý bir mali performans ve kaldýraç müþteri gereksinimlerini elde devam ederek, yaný sýra Comshare gibi lezzetli satýn almalar taahhüt, Geac iyi bir birinci sýnýf uygulamalarý satýcý olma fýrsatý cevapsýz kalan bir genel bir duygu üstesinden olabilir. Geac bu itiraz olabilir ancak yine de, beþ yýl içinde beþ CEO'lar kaybetme, bazý endiþe gelebilir.

sozle me ihale   Sonuç son yeni bir sözleþme galibiyet bir sayýdýr, gençleþmek   ürün lansmanlarý ve devam eden konsolidasyon ortasýnda satýn izi dönüþ   slugfest, ama görünüþte düþünülmüþ daha sindirilebilir bir þekilde bu kez.    için   Bu amaçla, Geac bu 15 Temmuz 2003 tarihinde Federal Ticaret Komisyonu ilan   Hart-Scott-Rodino gerektirdiði bekleme süresinin verilen erken sona ermesi   Antitröst iyileþtirmeler Geac önerdiði satýn ile ilgili 1976 Yasasý   , kurumsal Devamı…

ERP terk deðil iken QAD E-Ýþ araþtýrýr


QAD, önde gelen ERP satýcýlarýnýn biri, önce veya Explore Mayýs 2000 -15 Mayýs 17 Nashville, TN gerçekleþti yýllýk kullanýcý konferans sýrasýnda ürün ve ittifak giriþimleri bir dizi duyurdu. Biz en son duyurularý ve stratejik yönü ile ilgili görüþümüzü ifade eder.

sozle me ihale  farklý için tek bir sözleþme ve yardým masasý sunmaktadýr emin olun         ürün teklifleri bileþenleri. Devamı…

Ticaret Bir ile, Sizin Reach Sizin kavrayýn olarak ayný Olabilir


Ticaret Bir tedarik zinciri çapýnda e-ihale çözümleri ve teknoloji geniþletmeyi amaçlayan giriþimleri geniþ bir yelpazede duyurdu. Þirket, bu onun satýn alma teklifleri tamamlar açýkladý, bu bundan sonra ne yapacak?

sozle me ihale  Lojistik,tedarik zinciri,satýn alma,tedarik,iþ ilanlarý lojistik,yerine,tedarik lojistik,yönetim süreci,tedarik zinciri iþ ilanlarý,depo yönetimi,perakende yazýlým,tedarik zinciri tedarik,nakliye yönetimi,envanter kontrol yazýlýmý Devamı…

Ýlk Bakýþ: Peregrine Mezar Ýhale için Cradle Teklifler


Peregrine en Get.Resources sermaye varlýklarýnýn satýn alma yönetimi ve yaþam döngüsü maliyetlerini izlemek için özellikler içeren bir e-tedarik sistemidir. Ürün içten ev sahipliði kataloglarýndan Ticaret Kiþinin MarketSite ile baðlantýlarý kadar geç düzenlemeler farklý bir dizi destekler. Bu makale Peregrine ürün ve strateji bir ön sürüm bir görünüm sunuyor.

sozle me ihale   Bu daha sonra bir sözleþme kabul entegratör karþý korur ve   üzerinde çalýþmaya deneyimsiz personel koyarak. Ürün   Zorluklar göre   Peregrine için kullanýcý arayüzü müþteri tarafýndan tamamen ve kolayca özelleþtirilebilir   onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için. yapýlandýrýlmamýþ arayüzü biz-cekti daha zayýftýr   gibi. Örneðin, üzerinde imza bir kullanýcý üst düzey fonksiyonel bir ekran görüyor   talepleri onaylamak için biri seçimler,. Bu Devamı…

Bir Çok bölümü Enterprise bir ERP Sistemi standardizasyonu


Birden fazla iþletim bölünmeler bir kuruluþ olarak, kurumsal yazýlým tek bir dizi standart gerekir? Son büyük ERP ürünleri 'kapsam ve Web tabanlý ürün mimarisi geliþiyle geniþletilmesi bu kavramý daðýtma dikkate þirketler özendirmek olabilir. Kurumsal standardizasyon birçok fayda raðmen, ayný zamanda sýk sýk aksamalar neden baþka sorunlara neden olabilir.

sozle me ihale  Bir ERP Sistemi,kurumsal kaynak planlama sistemi,Çok bölmeli Kurumsal,ERP paketi,Tier 1 ERP sistemi,temel ERP fonksiyonlarýnýn,ERP satýcý,ERP standardizasyon,birden fazla iþletim bölümler,E-ihale,tedarik zinciri yönetimi Devamı…

Okullarda Simplexis???


2005 yýlýna kadar ABD okullar 10000000000 $ kaydetmek için bir giriþim, Simplexis.com okul satýn alma için bir online B2B pazar baþlattý.

sozle me ihale  anlamak tavsiye         Herhangi bir sözleþme imzalamadan önce Simplexis.com in gelir modeli.        Devamı…

Emptoris "satýn alýr" Zeborg en Yönetimi Uzmanlýk Harcama Bölüm Ýki: Pazar Etki


Zeborg en Emptoris satýn o belki e-sourcing/spend yönetimi fýrsatlarý büyüyen odaklanmalýdýr iki þirketin kaynaklarý birleþtiren bu yana akýllý bir saldýrý ve savunma hareket hem de. Þirketleri oldukça tamamlayýcý ürün teklifleri, odak sanayi ve mükemmel müþteri referanslarý var.

sozle me ihale  kaynak edilmiþ, yönetimi ve sözleþme yönetimi harcamak. Yani, çekirdek ihale süreci oldukça olgun hale gelmiþtir ve en kurumsal uygulama paketleri satýn alma iþlemi için saðlam bir destek saðlar. Bu   üç parçalý bir not Bölüm olduðunu. Bölüm   Bir olay ayrýntýlý. Bölüm   Üç zorluklar ve kullanýcý tavsiyelerde bulunacaktýr. Stratejik Kaynak Bir daha belirgin deðer teklifi sunmak , satýcýlar tedarik döngüsü dýþýnda görevleri ile yardýmcý katma iþlevsellik Devamı…