Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » tek tuccar i


Sadece tek San Jose itibaren Hop
Cisco Systems, Inc New Hampshire bir Fabrika satýn aldý.

tek tuccar i  Sadece tek San Jose itibaren Hop Cisco varlýðý , Cisco makale , að donanýmlarý , New England Üretim Merkezi , Optik Aðlar , þirket aðý altyapý , Ýnternet tabanlý uygulamalar Optik Að yeni nesil /> Sadece tek San Jose itibaren Hop G. Duhaime - Temmuz 5, 2013 Read Comments Deplasman San Jose itibaren Just One Hop G.         Duhaime          - Mayýs         30, 2000 Etkinlik         Özet         Chelmsford, MA-Cisco Systems, Inc (NASDAQ: CSCO) bir Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » tek tuccar i


Securant, Netegrity veya EVIDIAN: Uygulama On Tek Oturum?
Güvenlik ihlalleri giderek daha sýk hale geldikçe, meþru kullanýmý etkilemeden arka uç sistemleri ve web uygulamalarý kullanýcý eriþimi en aza indirmek her zamankinden daha önemlidir.

tek tuccar i  veya EVIDIAN: Uygulama On Tek Oturum? tek oturum , ping federe tek oturum tek oturum , v tek oturum , güvenlik tek oturum üzerinde tek oturum devam tivoli tek oturum sav tek oturum internet tek oturum , Þifre senkronizasyonunu azaltýlmýþ iþareti aktif dizin> tek oturum , tek üzerinde> openldap tek oturum tek oturum Web çoklu oturum apache tek oturum SiteMinder tek oturum> kurumsal þifre yönetimi tek oturum , tek oturum parolasý imzalamak sso tek oturum tek oturum tek oturum açýk kaynak tek Devamı…
FreeB (i) e Be olun
A.Þ. daha sonra ücretsiz olarak bu çeyrekte kendi iþletim sisteminin yeni sürümü sunacak olun. Masaüstü için sürüm 5 ön kayýt bireylere yüklenebilir olacak.

tek tuccar i   iþletim sistemi zamanlama , tek kullanýcýlý iþletim sistemi , iþletim sistemi cihaz yönetimi , beos dosya sistemi , ms windows iþletim sistemi fark , kýrmýzý þapka iþletim sistemi /> FreeB (i) e Be olun R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Olay Özeti Ocak   18, 2000 - Be   A.Þ. kendi iþletim sisteminin yeni sürümü sunacak bugün dedi   ücretsiz daha sonra bu çeyrek için. Masaüstü için sürüm 5 için geçerli olacak   ön kayýt bireylere indirin. Be de Devamı…
Baan E-Ticaret: Bir Kanat, bir Namaz ve Tek Platformu
Baan E-Kurumsal e-ticaret harita üzerinde koyacaðýz umuyor.

tek tuccar i  Kanat, bir Namaz ve Tek Platformu erp yazýlým þirketleri , baan þirketin , e-ticaret sitesi , karþýlaþtýrma ERP sistemleri , SyteLine ERP , araçlar erp , sistemleri CRM , ERP karþýlaþtýrma , erp sistemi satýcýlarý , ; baan destek , iyi erp yazýlým , erp yazýlýmý karþýlaþtýrma , Openbravo , karþýlaþtýrma erp yazýlýmý , erp yazýlýmlarý , üst erp yazýlýmý , erp maliyetleri , baan uygulama , bulu erp , erp çözümleri , erp baan , ERP modülü /> Baan E-Ticaret: Bir Devamı…
Compaq 'Foton' Iþýða gelir
Çok beklenti sonra, 1U-yüksek (bir 'raf ünitesi') sunucusunun Compaq sürümü nihayet gemi hazýrdýr.

tek tuccar i  için, ProLiant DL360 destekleyen tek 1U form faktörü olduðu         2 yönlü Pentium III iþlemci, çalýþýrken takýlabilir sürücüler, entegre RAID, iki tam uzunlukta         PCI yuvasý ve geniþletilebilir hafýza rekabet kadar 4 GB-iki kez bellek         1U sunucular. Ayrýca, bu gibi yeni raf tipi özellikleri içerir         ek bileþenini raylar ve basitleþtirilmiþ kablo yönetimi, ve her sunucu geliyor         Compaq Insight Manager ile standart. Devamı…
Compaq ve Depolama için IBM Ýttifak
Compaq ve IBM, birbirlerinin depolama ürünleri çapraz satacak, ve depolama donaným ve yazýlým birlikte çalýþabilir hale getirmek için birlikte çalýþacak.

tek tuccar i   her ikisi için de tek elden alýþveriþ bir tüketici artý.          nasýl         þirketlerin yararlanacak? Onlar belki ürünlere nispeten kolay eriþim         aksi böylece geliþtirme maliyetlerini azaltmak, yok - her ne kadar bir 1 milyar dolar         yatýrým kesinlikle kelle deðiþim deðildir. Should         EMC ve Sun endiþe? Gerçekten bir ürün açýsýndan. Tabii,         iki büyük, güçlü rakipleri herhangi bir kombinasyonu Devamı…
ÖTV Ýþ Zekasý içine Geniþletiyor
ÖTV, süreç sanayi önde gelen tedarikçisi, Ýþ Zekasý (BI) içerecek þekilde ayarlanmýþ kendi iProcess.SCT ürün geniþletmiþtir.

tek tuccar i  iProcess.sct Ýþ Analytics analitik teknolojiler         Eylül planlanan genel daðýtým için durumu ile teklifleri,.         Ýlk iki teklifleri iProcess.sct Talep Analytics olacak         ve iProcess.sct Pazar Analytics . Ayrýca, ÖTV niyetinde         onun gerçek maliyetlendirme dayalý dahil olmak üzere ek teklifleri baþlatmak için         yetenekleri. Teklifleri sýkýca entegre edilecek ÖTV devletler         ÖTV tedarik zinciri yürütme Devamı…
Yeni Bir Dönem Sybase için Dawns
Sybase Inc Aðlarý (ayrýca NEON olarak da bilinir) New Era satýn almak için bir anlaþma duyurdu. Tamamlanmasýndan sonra, Sybase NEON ve ürün paketinin diðer bölgelerinde entegre yeni bir e-Ýþ bölümü oluþturur. Son bir ay içinde, Sybase rekor kazanç ilan ve e-ticaret altyapýsý saðlayýcýsý için bir veritabaný satýcýdan kendilerini dönüþtürmek için üç yýllýk bir yeniden mühendislik çaba tamamladý.

tek tuccar i  zaman, Sybase, dikey piyasalarda tekrar odaklanmak yeni sürümleri yayýmladý         kendi yazýlým ( Sybase Adaptif Sunucu dahil olmak üzere          IQ , Windows NT için Multiplex hangi destek kanýtlanmýþtýr         2.0 terabayt veri NT depo ve Kýþ ölçeklenebilirlik ödülünü kazandý;         ve ayný zamanda kurumsal portal ürün, Sybase EP ) ve         kazançlý uygulama entegrasyonu pazar alaný taþýndý. Göre         CEO Chen Devamı…
NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

tek tuccar i  sonraki tüketici sürümünde Novell destek ortadan düþünüyor         Windows, sorunlarý var. Microsoft: [TEC makalesine bakýn         Windows Me -. Millennium 2001 yýlýnda baþlayýn ETMEZ]         Novell henüz yeni nesil ürünlerden nakit akýþý yoktur         NetWare satýþ sonbahar-off telafi. Bu eskiden Caldera olmadan         ödeme, son çeyrek için hiçbir geliri vardý ve gelirleri düz.         MY 99 yýlýnda ürün segmenti ile Nov Devamı…
Veri Ambarý Gerekliliði
Veri ambarý kökenleri ve neden bir açýklama iþletmelerin rekabet avantajý saðlayan bir önemli teknolojidir. Teknoloji seçimi ve tarihi 'eski' verilere eriþim ile ilgili sorunlar da ele alýnmýþtýr.

tek tuccar i  bir parçasýdýr. Þirketler uzun gelecekteki baþarýnýn anahtarlarýndan bazýlarý, mevcut ve tarihsel hem mevcut veri, toplanan olabileceðini tanýyoruz. Yaklaþýk 1990 yýlýna kadar, pek çok faktör bu veri ayýklamak ve yararlý bilgiler çevirmek, zor, imkansýz olmasa yaptý. Bazý örnekler: Bu DASD (Doðrudan Eriþim Depolama Aygýtý) olarak Veri depolama çevre birimleri bir baþýna megabayt olarak son derece pahalý. Bu nedenle, çok gerekli veri genellikle manyetik teyp üzerinde, çe Devamı…
Temel ERP - Onun Genesis ve Geleceði
ERP tarihi ve evrimi bilmek mevcut uygulama ve gelecekteki geliþmeleri anlamak için gereklidir. ERP evriminde her adým bir önceki içinde geliþtirilen temel ve ilkeler üzerine kurulmuþtur.

tek tuccar i  hale         1990. ERP sistemleri, tek bir ile bilgi adacýklarý yerine         Tüm geleneksel kurumsal entegre paket yazýlým çözümü         finans, insan kaynaklarý ve üretim gibi yönetim fonksiyonlarý         Ve lojistik. ERP tarihi ve evrimi bilmek esastýr         mevcut uygulama ve gelecekteki geliþmeleri anlamak. Ardýndan         çaðýn ERP baþlangýcý olarak. 1960         - Ön Bilgisayar Dönemi         1960 larda Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others