Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » uk borc tavsiye


BI Yazılım Uygulaması Başarı: İnsan Faktörü
Biz giderek doğru iş zekası (BI) uygulama ya da iş analizi (BA) aracının kullanılmasının yararları hakkında işitme konum. Biz ne kadar iyi veya tam BI uygulama

uk borc tavsiye  Yardımcısı ve araştırma Direktörü, konuştuk. Her ne kadar ben BI uygulamaların başarısızlık oranı ile ilgili olarak Sayın Meehan ile katılmıyorum-o bir oran da Cindi Howsontarafından tartışmalı yaklaşık 70-80 oranında, değinir — o bir önemli hata organizasyonlar yapmak için düşünün ne dışarı Puan: onlar BI araya kendi data'nın gizli mesajları açıklayacak bir kristal top gibi araçlar sadece bir dizi olduğunu varsayalım. Bir yorum özellikle isabet: BI projeleri Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:
 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » uk borc tavsiye


Sosyal Pazarlamacılar İçin İpuçları
Sosyal pazarlama işletmeler veya pazarlamacıların beklentilerini karşılıyor mu? Hangi sosyal pazarlamanın daha etkili olduğuna, belli kuşaklardaki müşteriler

uk borc tavsiye  bu sosyal dayanak üzerinde durdukça toplumsal pazarlamadan herhangi bir doğrudan kar beklentisi dahi taşımaksızın, toplumsal olarak var olmak zorunda olduklarını fark ediyorlar. Toplumsal pazarlama toplumsal teknolojiyi anlamaksa, sosyal teknolojilerin birden çok olduğu açıkça ortaya konmalıdır. Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ ve daha fazlası bulunmaktadır. Sosyal medya uygulamaları birbirini andıran kelime işlemcileri gibi değildirler – aksine, herbirinin kendine özgü bir Devamı…
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe sistemleri, bir kuruluşun finansal işlemleriyle ilişkili bilginin doğru bir şekilde girilmesi, izlenmesi ve muhafaza edilmesi için prosedürleri yönetir

uk borc tavsiye  ve Finans Yönetimi Muhasebe sistemleri, bir kuruluşun finansal işlemleriyle ilişkili bilginin doğru bir şekilde girilmesi, izlenmesi ve muhafaza edilmesi için prosedürleri yönetir. Muhasebe uygulamaları genellikle, Genel muhasebe Defteri (GL) , Borç Hesapları (A/P) , Alacak Hesapları (A/R) , bordro, iş ve proje maliyeti ve çok uluslu muhasebeyi destekler. Çoğu Küçük ve Orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için, diğer fonksiyonların (stok kontrolü, üretim yönetimi ve Devamı…
Uyumsoft
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş., 1996 yılında uyum içinde güçlerini birleştiren 5 arkadaşın ortaklığında İstanbul@da kuruldu. Kurumsal Kaynak

uk borc tavsiye  Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Arnavutluk, İngiltere, Macaristan, Mısır, Kazakistan, Hindistan, Almanya gibi birçok ülkede kurulu olan Uyumsoft, 2012 yılı itibariyle yurtiçi ve yurtdışında, alanında lider olan farklı sektörlerdeki 500’e yakın şirkete ‘kurumsal verimlilik çözümleri’ sunmaktadır. Türk özel sektörü ve kamusunda elde ettiği başarıları, bulunduğu coğrafyada yakın komşu ülkelere taşıyan %100 Türk sermayeli bir kuruluş olan Uyumsoft; web Devamı…
Yazýlým Satýcýlarý Bulma Yollarý: Pro ve Con
Böylece þirketin kritik iþlevleri desteklemek için yazýlým arýyorsanýz. Ne yazýk ki, yerel Software'R'Us gidemez. Bu makalede, olasý yazýlým satýcýlarý tanýmlamak için çeþitli kaynaklardan ve yöntemler anlatýlmaktadýr. Ayrýca yanlýsý ve con en her yöntemin inceler.

uk borc tavsiye  olarak, üyelik maliyeti zaten tahakkuk ve olmaz edilmiþtir   Projeniz atfedilebilecek ek masraf olacak. Kötü haber yazýlým satýcýlarý bir veritabaný bakýmýný ticaret grubu birincil iþ fonksiyonu ve amacý olmayabilir olmasýdýr. Sonuç olarak, veri, eski eksik, ya da her ikisi olabilir. Sizin tek kaynak veri olarak bir ticaret grubu verileri kullanarak ciddi bir hata olabilir. Yine önemli bir araþtýrma, verilerin güvenilirliðini olarak gerçekleþtirilmelidir. Ticaret grubu bu iþlev Devamı…
'Eski ERP' Dilemma: deðiþtirin veya Add-on
Deðiþtirmek veya yaþlanan ERP sistemine Add-on bugün birçok þirket karþýlaþtýðý bir sorundur. Bu makalede, bu karar alma sürecine dahil dengeler tartýþýr.

uk borc tavsiye  yerden geleceðe bireysel yolculuk - bugün olduðu bir yer.         Bugün olan yer bir eski ERP sistemi, pek çok soru ile ise         geleceðe almak hakkýnda var. Ýlk olarak,         Eski bir ERP sistemi nedir? Sistem yeþil ekranlar varsa, var         Eski bir ERP sistemi. Sistem bir GUI (Grafik Kullanýcý Arayüzü) varsa         ama çoðu Windows uygulamalarý gibi görünüyor bir þey, var         Eski bir ERP sistemi. Sistem Devamı…
Geac Devralmalar ile yaþýyor; Bu bir Toplama ile Die mý?
Çeþitli sonuçlar oldu geçmiþte, satýn almalar ile ilgili bir takým sonra, Geac çekici bir satýn alma hedefi haline kendini týmar gibi görünüyor. Bu þirket bir zarar eden çeyrek ve iki CEO'larýn sonraki back-to-geri hýzlý kalkýþ bildirilen bu yana çalkantýlý bir dönemden çekilecek sonuç.

uk borc tavsiye  çeyreðinde alýnan ve olacak         hukuki konularda bir yan içeren sözleþme anlaþmazlýklarý ile ilgili         Eski JBA Holdings plc. William         Nelson, zaman Geac Yönetim Kurulu Baþkaný ve Ýcra Kurulu Baþkaný, dedi          Bu yeniden yapýlanma giriþimi rekabet geliþtirmek için gerekli         konumu ve devam eden karlýlýk geri. Biz uzatma yaþýyoruz         Bazý pazarlarda satýþ döngüsü, gibi müþterilerin yazýlým Devamı…
N-Tier Talep Yönetimi
Klasik boða kamçý etkisi daha da bir tedarikçi son tüketiciye kaldýrýlýr anlamýna gelir, kötü gördükleri talep dalgalanmalarý vardýr. Bu, birçok herkes ayný zamanda son müþteri talebine görüþ alýr talep yönetimi bir n-katmanlý bir yaklaþým, tavsiye yol açmýþtýr. Uygulamada, çok az sayýda þirket aslýnda bu vizyonu gerçekleþtirmek mümkün olmuþtur. Tedarik zinciri derin birkaç önde gelen tedarikçilerinden baþarýyla boða kýrbaç etkisini azaltmak için almýþ olduðu bazý pratik yaklaþýmlar vardýr.

uk borc tavsiye  þirket tutmuþ büyük pratik zorluklar özellikle , ele almak gerekir Anlamak çok kanallý talep   çok sayma kaçýnmak Çoklu Kanal ile N-Tier Talep Yönetimi Bir müþteri için Þekil 1-Çoklu kanal bir n-katmanlý olarak tedarik zinciri, böyle bir OEM olarak tek bir müþteri, gelen tedarikçi talebi, (bkz. Þekil 1) birden fazla kanal üzerinden seyahat edebilirler. Bu kadar bu akan bu kanalýn ne olursa olsun her önemli [] müþteri için toplam beklenen talep tedarikçiler etmektir. Bu Devamı…
Kim Heck ROI Ýhtiyacýmýz Var Mý?
On genel hatalar kadar çok veya iyi þekilde kullanýlmasýný yatýrým getirisi (ROI) hesaplamalarý getirisi önlemek. Yapma ve ölçülebilir faktörlere ROI dayandýrarak sezgisel karar kaçýnmak yazýlým seçimi de dahil olmak üzere önemli kararlar, baþarýsý için esastýr.

uk borc tavsiye  buzdaðýnýn ucu gibidir. ROI zorluklar çok daha büyük kaynak yüzeyinin altýnda buzdaðýnýn yüzde 90 gibidir. Biz insanlarýn sýk sýk çok sýk ROI insanlara güveniyor demektir ROI-ki belirlerken karþýlaþtýklarý farkýnda olmadýklarýný 10 ortak tuzaklar tespit ettik doðru deðil. Gerçek ROI için Doðru Gereksinimleri belirleyin (tanýþtýðýnda) deðer saðlamak gerçek iþ gereksinimleri vardýr genellikle çünkü Örneðin , bu nadiren tanýnan ROI eksiklikleri en önemli, yete Devamı…
2. bir-In-Þarj en Kalkýþ nasýl zararlý olabilir?
30 Haziran-alýþýlmadýk kýsa ve öz basýn açýklamasýnda, Oracle Corporation, e-iþ için yazýlým en büyük saðlayýcýlarýndan biri, Ray Lane Oracle'ýn Baþkan ve COO olarak görevinden ayrýldýðýný açýkladý.

uk borc tavsiye  iþ istediklerini sahaya yansýtmakta oldukça ile birlikte ve         ciddi PeopleSoft ve SAP tarafýndan son catch-up e-iþ manevralarý         Son þirketin görünüþte belirgin yenilmezlik sorular         kez. Lane         kalkýþ kullanýcýlarý ve genel olarak pazar rahatsýz ve kýsa Mayýs         vadeli þirketin faaliyetleri etkileyen, ancak, Oracle bir dev olmaya devam etmektedir         kýsa vadede darbelere aþmak gerekir bir þirketin  � Devamı…
Symix Sistemleri: Müþterileri için KOBÝ'lerin Odak kaydýrma
Symix diðer iki önde gelen orta piyasa satýcýlarý kendi SyteAPS eriþmek için Symix ile özel Ar-Ge ve lisans anlaþmalarý bu orta piyasa iþletmelere kadar çekici olduðu kanýtlanmýþtýr geniþletilmiþ ERP kavramý (CSRP), yaratýcýsý olarak kabul edilir . Son derece rekabetçi bir ortama raðmen, biz Symix Sistemleri Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler içinde kesikli üretim ve daðýtým (KOBÝ) için ürünün çekiciliði dayalý, önümüzdeki 3 yýl içinde gelirlerinde 250 milyon dolar ulaþacaðýný tahmin.

uk borc tavsiye  portföyü. Þek. 2 Satýcý   Zorluklar     yaklaþýk Symix en düþük piyasa. 80.000.000 $       Þirket çok cazip bir satýn alma hedefi, yapar düþük kullanýlabilir süre       nakit kaynaklarý TL (5 milyon dolar) gerçek bir geniþleme ve / veya saðlamaz       savunma kurumsal giriþimleri. Symix iki yönlü ürün stratejisi (SyteLine ve SyteCentre),       , kýsa vadede daha fazla fýrsat yaratmak raðmen kaçýnýlmaz oluþturur       kaynaklarýn bir k� Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others