X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 uk ihale


EC ve SCM yeni boyutlar Bölüm 1: E-satın alma avantajları
Itibaren nokta-ve-tıklayın en düşük fiyatlı teklif belirlemek ihaleleri yaşamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafından sunulan ürün veya hizmet

uk ihale  Elektronik ticaret bu önemli yukarı tedarik zinciri etkinlik, onların performansını artırmak işletmeler için hem de dolaylı veya destek öğeleri, giderek, ürün ve Hizmetleri iş yapmak ve satmak doğrudan bileşenler malzemeler için heyecan verici yeni olanaklar sunmaktadır. Ama e-satın alma nedir? Gerçekten, elektronik iletişim, Internet veya ilişkili yazılım şirketlerin artan değeri elde etmek için ilgili herhangi bir satın alma ile ilgili faaliyet olduğunu. Nokta ve tıklama

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » uk ihale

EC ve SCM Bölüm 4 Yeni Boyutlar: Kaldýraç Ses E-Ýhale Kullanýmý


Fiyatlarý aþaðý çekmek ve artan geç dikkat elde yapmanýn bir yolu Internet tabanlý ihaleler yoluyla kaldýraç toplam satýn alma hacmi etmektir. Bu bölüm dýþ kaynak kullanýmý yoluyla ses yararlanarak dahil olmak üzere, Kaldýraç Cilt e-ihale kullanmanýn etkileri giderir.

uk ihale  ve, giderek, bu önemli yukarý tedarik zinciri aktivite performanslarýný geliþtirmek için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor doðrudan iþ yapmak ve satmak ürün ve hizmet bileþenleri. E-ticaret birçok alanda olduðu gibi , alternatiflerin çok çeþitli kafa karýþtýrýcý olabilir. Bu makale, e-ihale en önemli son geliþmeler ve þirketler bu sorulara cevap vermeye ve yeni satýn alma yan e-ticaret geliþmeleri tam olarak yararlanmak için yapmanýz gereken önemli stratejik ve taktik Devamı…

E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu


En muhasebeci ve denetçi PricewaterhouseCoopers E-satýn alma pazar ve portal oluþturur.

uk ihale  E-ihale Giriþimi ile Kredi Muhasebe Bürosu satýn alma , harcama yönetimi , tedarik hizmetleri , muhasebe firmasý , online satýn alma yazýlýmý , tedarik servis saðlayýcýlarý tedarik hizmetleri saðlayýcýsý , tedarik servis saðlayýcý , yeþil tedarik , muhasebe firmalarý , tedarik iþ tanýmlarý , tedarik hizmeti , satýn alma iþ akýþý , tedarik dýþ kaynak , bu ihale , satýn alma süreci , satýn alma döngüsü , pazarlama tedarik , tedarik ve kaynak , Satýn Alma , satýn alma Devamı…

Yeni Ortaklýklar Çözüm en E-Ýhale Güçlü ekle


Çözüm tedarik ortaklýklar bir çift katalog yetkinlik ve kanal yetenekleri hem giderir.

uk ihale  Çare,E-ihale,Çözüm A.Þ.,hizmet yönetimi,altyapý uygulamalarý,çare ortaklýk,E-ihale sunan,Gerekli Teknoloji,E-ihale ürün @ Work Satýn Alma,yönetim aracý,FutureNext Danýþmanlýk,@ Work Satýn Alma,E-ihale arena,Yeni e-tedarik ürün Devamı…

Frank Be Let: Bu e-Ýhale Ýçin Bir Çok Ýyi Çeyrek oldu


Kelime 'karlýlýk': Lütfen bir e-tedarik satýcýlarý sürekli büyüme gösterdiði gibi ileri sürülüyor ediliyor.

uk ihale  iþletmeler ya çalýþma hakkýnda oldukça rahat hissetmeniz gerekir         Ticaret bir veya Ariba. Oracle - dikkate diðer diðer satýcýlar vardýr         biri için - ancak bu iki þirketin e-ihale olmalýdýr         kýsa liste.       Küçük         ve orta ölçekli þirketler iyi bir anlaþma daha fazla seçenek var. Finansal sonuçlarý         ilk sizin uzun bir liste üzerinde ait her ikisi de Clarus ve PurchasePro için Devamı…

En hemfikir Müþteriler Þimdi að olabilir


Büyük þirketler için bir satýn alma að açýkladý, diðer e-ihale satýcýlarýnýn yolunu hemfikir ardýndan. Ayný zamanda, satýn alma aðýna eriþim dahil olmak üzere ürünlerin, onun tüm paketi bir dýþ kaynaklý, Web tabanlý ürün olarak küçük ve orta ölçekli þirketler için kullanýlabilir olacaðýný duyurdu hemfikir.

uk ihale  ikisi de güçlü vurgular koyduk beri   birlikte alýcý ve satýcý getirmek kendi pazarlarý, baþka seçeneði yoktu hemfikir   ancak davayý takip etmek. Bu bir saptýrma olarak düþünülebilir deðildir. Mevcut durumu da   E-tedarik pazarýnýn, bir satýcý tarafýndan oluþturulan pazar varlýðýdýr   yardýmcý olmak için gerekli erken benimseyenler yatýrým deðerini biliyoruz. Biz   en Concur pazar hiçbir sorun rekabetçi hale olacaðýna inanýyor   Ariba ve Ticaret One Devamı…

Descartes Ariba kazançlar Bacaklar Nezaket


Internet iþletmeler mal teslim için Internet lojistik çözümleri satýcý Descartes Sistemler Grubu ile yeni bir ittifak yerler Ariba.

uk ihale          Ariba online satýn alma topluluklarla lojistik saðlayýcýlar. Inanç         E-ticaret ses backend yerine getirilmesi ile desteklendiðinde sadece çalýþabilir         iþlemleri uygulayýcýlarý arasýnda yaygýn ve sürekli takviye edilmiþtir         basýn ve analist toplum tarafýndan.         Aslýnda kalmasýný Web tabanlý sipariþ ve arasýnda kesintisiz bir uyum         gerçekten müdahale operasyonlarýnýn her optimize mal teslim Devamı…

Competuition: Kiþisel Ýhale Süreci Rekabet öðretin


Yüksek profilli kurumsal skandal iþ uygulamalarý izlemek için Sarbanes-Oxley Yasasý gibi yasalar, sonuçlandý. Ihale sýrasýnda etik olmayan uygulamalara karþý korunmasýna yardýmcý olmak için, kiþiler hakkýnda da ABD Federal Edinme Yönetmeliði (FAR) öðeleri benimsiyor.

uk ihale  adým kapalý teklif iki yukarýda belirtilen rekabet prosedürlerin bir arada, ve elde etmek için tasarlanmýþtýr: talep kuruluþ tamamlamak veya herhangi bir fiyatlandýrma dikkate vermeksizin özellikleri tanýmlamak yardýmcý olmak için müzakere yararlarý ve        üzerinde anlaþýlan teknik kabul edilebilir bir çözüm için en iyi fiyat almak için kapalý teklif yararlarý. aþaðýdaki koþullarýn tümü geçerli olduðunda Ýki adým kapalý tekliflerini müzakere tedarik tercih Devamı…

GE Öðle Geldi. Meze Olacak Guess Who ister misiniz?


General Electric E-ticaret odaklanmak için iki yeni iþ birimleri içine General Electric Information Services þirketin dilimleme etkin duyurdu. Þirket kaldýraç mevcut ticaret aðý büyük bir e-ticaret saðlayýcýsý olmayý olacaktýr. Özellikle E-ihale hareket hangi oranýnda, GE damgasýný yapmak için ciddi toplu kadar gerekebilir.

uk ihale  satýcý satýn almak için   çocuk masaya küme olmaktan tutmak GE için en iyi yolu. Kullanýcý   Öneriler   Bir kullanýcý, mevcut bir özellikle, bir ev sahipliði yaptý E-tedarik çözüm arayan   EDI büyük ölçüde baðýmlý olan GE veya bir baðlarý için GE nin çözümü bekleyebilirsiniz   ilgi. Bu geliþmekte olan ilgi olacaktýr kullanýcýlar için de geçerlidir   yeni elektronik iletiþim GE nin odak noktasý olarak, iþ ortaklarý ile yollarýnýn   XML gerçek bir Devamı…

Ariba (Ve itibaren) Kaynak Direkt Goes


Ariba, müzakere ticaret ve iþbirliði için doðrudan ve dolaylý malzeme alýcý ve satýcý için yetenekleri saðlayarak B2B Ticaret Platformu yetenekleri uzatacaktýr.

uk ihale  uðraþan süre giriþimleri þirket oldukça zor çalýþan var         çanak çömlek. Kullanýcý         Öneriler         Herhangi bir akým planlarýný deðiþtirmek için bir neden yok. Ariba ana Satýn Alma         ürünler mükemmel, ama her þirketin ihtiyaçlarýný karþýlamak deðildir. Eðer         bazý diðer ürün hiçbir zorlayýcý neden yoktur iyi ihtiyaçlarýnýzý karþýlayan         sýrf bu birleþmenin Ariba seçin. Daha Devamı…

Dead Heat: Kurumsal Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç


Ticaret biri de kurumsal e-satýn alma uygulamasýna analitik araçlarý eklemek için sagent Teknoloji ile ortaklýða girmiþtir. Ayrýca, Ariba, kurumsal e-satýnalma uygulamasý için analitik araçlarý eklemek için Informatica ile ortaklýða girmiþtir.

uk ihale  ile davayý takip bekliyoruz         oldukça kýsa sürede. Ayrýca belirtmekte yarar var ki baþka bir uygulama ise         sizin deðerlendirme çok daha yüksek olduðunu oranlarý, benzer bir özellik taahhüt edemez         Eðer bir üçüncü þahýstan benzer analitik yeteneklerini almak mümkün olabilir         Kendi açýnýzdan daha fazla entegrasyon pahasýna paketi. Devamı…