Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » uluslararas ticaret belgeleri


ConvergeNet Uluslararasý Kazanmalarý Dell
Dell Computer Corporation yaklaþýk $ 340 milyon deðerinde bir anlaþma ConvergeNet, bir depolama að þirketi satýn almak niyetini açýkladý.

uluslararas ticaret belgeleri  ConvergeNet Uluslararasý Kazanmalarý Dell ConvergeNet Uluslararasý Kazanmalarý Dell R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Eylül de   7, 1999, Dell Computer Corporation depolama að elde etmek niyetini açýkladý   üretici ConvergeNet, bir hisse senedi takas yaklaþýk 340.000.000 $ deðerinde.   Bu, her türlü Dell in ilk þirket satýn alma ve yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr   Dell depolama donanýmlarý kendi PowerVault hattý. geliþtirmek ve Devamı…
Okul Bölgeleri için ERP
The ERP knowledge base for K-12 school districts and municipalities focuses on back-office functionality, including financials, human resources (HR), and payroll. It covers important functionality ...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » uluslararas ticaret belgeleri


Ticaret Bir Harder çalýþýr
E-ihale iki numaralý firmasý tüm ürün gamýný çapýnda yeni ürün ve hizmet filosu açýkladý.

uluslararas ticaret belgeleri  Ticaret Bir Harder çalýþýr e ticaret web tasarým , B2C e-ticaret , programý ticaret , algoritmik iþlem teknolojisi , web e-ticaret tasarýmý , algoritmik ticaret stratejisi /> Ticaret Bir Harder çalýþýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Ticaret   Bir. Inc (NASDAQ: CMRC) belli baþlý ürünlerinin parlak yeni modelleri vardýr. Her iki kuruluþ   ve ASP modelleri mevcuttur. Açýk   alýcý tarafý, onun Kurumsal ve Portal hem de Ticaret Bir BuySitetm 6.0, Devamı…
Steria ile Catalyst Uluslararasý güvenliðini French Connection
MILWAUKEE, Eylül 15 / PRNewswire / - Catalyst International, Inc CLYS, depo yönetim sistemleri (WMS) uygulamalarý önde gelen tedarikçisi, bugün Steria, Fransa'nýn en büyük sistemler ve hizmetler entegratörleri biri ile yeni bir VAR ortak anlaþma imzaladýðýný açýkladý . Yeni anlaþma Fransa'da Catalyst en WMS çözümleri için satýþ, pazarlama ve uygulama hizmetleri saðlamak için Steria tek hak verir.

uluslararas ticaret belgeleri  Steria ile Catalyst Uluslararasý güvenliðini French Connection zinciri süreçleri tedarik , tedarik zinciri tedarik , tedarik zinciri yazýlým , tedarik zinciri stratejisi , stok depo yönetimi , lojistik depo yönetimi , RFID depo yönetimi , depo daðýtým yönetimi , depo stok yönetimi /> Steria ile Catalyst Uluslararasý güvenliðini French Connection Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Catalyst   Steria ile Uluslararasý güvenliðini Fransýz Baðlantýsý    S. McVey - Eylül Devamı…
SAP Catalyst Uluslararasý Yatýrým Duyurdu
ERP devi SAP AG neredeyse% 10 depo yönetim sistemi hissesini (WMS) satýcý, Catalyst International Inc elde ettiði 1 Eylül'de ilan

uluslararas ticaret belgeleri  SAP Catalyst Uluslararasý Yatýrým Duyurdu SAP Catalyst Uluslararasý Yatýrým Duyurdu Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments SAP   Catalyst Uluslararasý Yatýrým Duyurdu    S. McVey - Eylül   1. 1999 Etkinlik   Özet ERP devi SAP   AG, depoda yaklaþýk% 10 hissesini satýn aldýðýný 1 Eylül de ilan   yönetim sistemi (WMS) satýcý, karþýlýðýnda Catalyst International Inc, Catalyst   , onun NT platformu kalkýnma planlarý býrakýn, ve müþteri eðitimi saðlayacak Devamı…
QAD fazla esneklik ve Özelleþtirme Yetenekleri ile Geliþtirilmiþ E-Ticaret Uygulamalarý Teklifler
30 Aralýk, QAD, üretici ve distribütör için sektöre özel e-iþ çözümlerinin lider geliþtiricisi, onun temel kurumsal çözüm, / PRO MFG için B2B ve B2C e-ticaret uygulamalarý geliþtirilmiþ sürümlerini duyurdu. Bu uygulamalar güvenli, ölçeklenebilir satýn alma geniþletmek ve Web üzerinden iþlevselliði satýþ ve ayný zamanda daha fazla esneklik ve özelleþtirme yetenekleri saðlar.

uluslararas ticaret belgeleri  QAD fazla esneklik ve Özelleþtirme Yetenekleri ile Geliþtirilmiþ E-Ticaret Uygulamalarý Teklifler QAD danýþmanlýk , mfgpro erp , QAD destek , QAD kullanýcý gruplarý , QAD 2008 , e-ticaret çözümleri , ERP trendleri , ERP uygulamalarý , erp maliyet , web tasarým erp sistemi nedir , ERP danýþmanlýk , erp yazýlýmý , projesi erp , ERP sistemleri , yazýlým varlýk yönetimi , QAD edi , erp çözümü , danýþmaný e ticaret erp sistem uygulamasý , ERP satýcý , erp eðilim , QAD ERP , Devamı…
'Ortak Ticaret': ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Baan ve Ana Þirket, Invensys
Baan, þimdi tam portallar ve web teknolojileri, CRM, ERP genelinde ve SCM boþluk ile internet odaklý Ibaan olduðunu.

uluslararas ticaret belgeleri   Ortak Ticaret : ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Baan ve Ana Þirket, Invensys Ortak Ticaret : ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Baan ve Ana Þirket, Invensys Randy Garland - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ortak Ticaret : ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! bir         Seri Çalýþmasý: Baan ve Ana Þirket, Invensys R.         Garland          - Eylul         20, 2001 Giriþ         90 lý yýllarýn baþýnda, ERP yaþ Devamı…
Daha Senkronize Perakende B2B Veri GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret Part Two: HAHT Ticaret
HAHT PIM iþbirlikçi ticaret için mevcut ve geliþen standartlarýný karþýlayacak þekilde tasarlanmýþtýr stratejik bir çözümdür. Bu ticaret ortaklarý ile iç ve dýþ iþ süreçlerinin otomasyonu ile gün batýmý kadar ürün lansmaný, ürün bilgileri ve optimize ürün veri senkronizasyonu yönetmek için üreticileri güçlendirir.

uluslararas ticaret belgeleri  Daha Senkronize Perakende B2B Veri GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret Part Two: HAHT Ticaret iþ , e-ticaret karþýlaþtýrmak , tam e-ticaret , tanÛmlÛ e-ticaret , kolay e-ticaret , e-ticaret , e-ticaret avantajlarý , e-ticaret uygulamasý , e-ticaret uygulamalarý , e-ticaret temelleri , e-ticaret iþ , e-ticaret iþ modeli , e-ticaret iþ modelleri , e-ticaret iþ çözümleri , e-ticaret sepeti , e-ticaret zorluklarý , e-ticaret sýnýfý , e-ticaret þirketleri , e-ticaret þirketi , e-ticaret Devamı…
TradeBeam Onun GTM Set Out Yuvarlama on tutar
Sipariþ, lojistik ve mali uzlaþtýrma faaliyetleri arasýnda küresel ticaretin tüm yaþam döngüsü kapsar TradeBeam stratejik geniþleme, iþletme verimliliði ve iþletme sermayesi geliþtirmek istiyor.

uluslararas ticaret belgeleri   bu Açýk Harbor , uluslararasý ticaret lojistik konusunda lider bir saðlayýcý olan varlýklar duyurdu (ITL) çözümleri. TradeBeam çözümleri de envanter yönetimi, sevkiyat izleme ve tedarik zinciri elektronik yönetimi mektubu gibi küresel ticaret finansmaný çözümleri içerir (LC) yönetimi, ancak> (SCEM). Satýcý dünya çapýnda 100 den fazla ülkede kullanýcýlar ile 3.000 den fazla müþterisi bulunmaktadýr. Anlaþmanýn þartlarý açýklanmadý. 1999 yýlýnda kurulan Açýk Devamı…
GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret veya daha fazla Senkronize Perakende B2B Veri Dördüncü Bölüm: Zorluklar
HAHT edinimi ile, GXS tamamlayýcý yazýlým teklifleri dýþarý oluþturmak için bir oyun yapýyor - özellikle, ürün bilgi yönetimi (PIM) ve veri senkronizasyonu araçlarý.

uluslararas ticaret belgeleri  GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret veya daha fazla Senkronize Perakende B2B Veri Dördüncü Bölüm: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler. iþ , e-ticaret karþýlaþtýrmak , tam e-ticaret , tanÛmlÛ e-ticaret , kolay e-ticaret , e-ticaret , e-ticaret avantajlarý , e-ticaret uygulamasý , e-ticaret uygulamalarý , e-ticaret temelleri , e-ticaret iþ , e-ticaret iþ modeli , e-ticaret iþ modelleri , e-ticaret iþ çözümleri , e-ticaret sepeti , e-ticaret zorluklarý , e-ticaret sýnýfý , e-ticaret Devamı…
Aracý Üretici ve Tedarik Zinciri Yazýlým Satýcýsý Evlilik içinde "týklayýnýz" mi?
Geleneksel tuðla-harç üreticisi Illinois Aracý birleþme Internet tabanlý týklayýn Ticaret ile çalýþýr þaþýrtýcý, ancak delilik için bazý yöntemi vardýr. Sadece zaman birbirleriyle kendi araçlarý "týklayýn" nasýl kolayca ve sýký söyleyecektir.

uluslararas ticaret belgeleri  kaynaklý üretim, düþük maliyetli uluslararasý malzeme tedarik artan bir odak, ve maliyetleri kontrol etmek satýcýya veya teslimatçý yönetimli envanter programlarý üzerine aðýr pazar güven sürekli büyüme tüm ( görmek geniþletilmiþ tedarik aðý koordine için saðlam bir altyapý gerektirir PRM için Gelecek tutun ne iþe yarar? ). Ayrýca , geleneksel kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri aþýrý iþletme maliyetleri ve kötü sonuçlanan etkin yönetmek ve uzun iþ Devamı…
Kuzey Amerika CRM Fray kadar Ticaret Baharatlar Eriþim
Mayýs ayýnda, Eriþim Ticaret, bir Fransýz CRM satýcý, San Diego, California ilk ABD ofisinin açýlýþýný duyurdu. Explore 2000 yýlýnda, QAD yýllýk kullanýcý konferans, Eriþim Ticaret / PRO MFG için eCameleon en duyurdu.

uluslararas ticaret belgeleri           O tarafýndan desteklenen uluslararasý pazarlama deneyimi 18 yýl vardýr         Amerika pazarýnýn derinlemesine bilgi. O Eriþim sorumlu olacak         Içeren ABD de ticaret pazarlama ve iþ geliþtirme stratejisi,         pazarlama kampanyalarýnýn baþlatýlmasý ve þirketin tanýtýmý         analist toplum, basýn, iþ ortaklarý ve müþterileri ile görüntü. sýrasýnda         2.000 keþfedin Nashville gerçekleþti QAD Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others