X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 yuk sat m sozle meleri


SCM çözümü seçerken 3 kritik konuları
Tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılım seçimi iyi günlerde, o yolda bir kaç kez gelmiş için bile kesinlikle zor ve acı verici. Neden? Çözümler, farklı

yuk sat m sozle meleri  beklemeden bir pazarın daha büyük bir pay işgal etmek birkaç işletmeler bakmak gibi hedefleri bu tür genellikle hedefleri, gelir-esaslı unsurları entegre. Firmaların pazar paylarını bir yarışmacı kazanılması veya geçerli sunan tamamlayan yeni dikey yararlanarak artırabilirsiniz. Satın almalar önemli bir göz ölçeklenebilirlik, çözüm, hem de doğru zamanda, yeni satın alma-sisteminize geçirilmesi olduğunu. Tabii ki kendi sorunları da olan oranı veya Maliyet-farkı kontrol,

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » yuk sat m sozle meleri

Akademi


Apps Akademi Danışmanlık, kurulduğu 2006’dan bugüne kadar Oracle İş Uygulamaları ve Oracle Teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti vermekte olup Oracle tabanlı çözüm danışmanlığında lider, kurumsal yazılımlar alanında önde gelen bir firma haline gelmiştir. Apps Akademi Danışmanlık, gerçekleştirilen proje ve uzman danışman sayısı, geniş çözüm portföyü ve uzmanlığı ile Oracle’ın Türkiye’deki en büyük çözüm ortaklarından biridir. Oracle’ın iş ortakları arasında Platinum Partner statüsündedir. Apps Akademi Danışmanlık, 26 yılı aşkın tecrübesi, 249.6 M € ‘nun üstünde cirosu ve 2000 çalışanı ile uluslararası arenada perakende yazılım çözümleri sunan kurumsal bir yazılım devi olan Yourcegid Retail partnerliğini de alarak Türkiye’de ki faaliyetlerine başlamıştır. Giderek genişleyen kadrosunun gücü ve edinilen tecrübeler ışığında, firmaların iş süreçlerinin iyileştirmesi ve verimlilik artışı konularında sektöre özel yazılımlar geliştiren Apps Akademi, kendine ait markalı yazılımlara da sahiptir. Apps Akademi, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke edinerek; Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirme, Uyarlama ve konfigürasyon hizmetleri Uygulama danışmanlığı, geliştirme ve destek hizmetleri Eğitim hizmetleri Satış ve pazarlama faaliyetleri Süreç tanımlama ve geliştirme Değişim Yönetimi Yönetim danışmanlığı alanlarında hizmet sunmaktadır.

yuk sat m sozle meleri  ile Oracle’ın Türkiye’deki en büyük çözüm ortaklarından biridir. Oracle’ın iş ortakları arasında Platinum Partner statüsündedir. Apps Akademi Danışmanlık, 26 yılı aşkın tecrübesi, 249.6 M € ‘nun üstünde cirosu ve 2000 çalışanı ile uluslararası arenada perakende yazılım çözümleri sunan kurumsal bir yazılım devi olan Yourcegid Retail partnerliğini de alarak Türkiye’de ki faaliyetlerine başlamıştır. Giderek genişleyen kadrosunun gücü ve edinilen Devamı…

Veri Yönetimi ve Analizi


Bir işletme açısından bakıldığında, veri yönetimi ve analizinin rolü çok önemlidir. O sadece statik bilgilerin yeni depolarını toplamak için bir kaynak değil, aynı zamanda, bilgi edinmek ve şirketlerin birleşme ve satın alma (M&S) dahil olmak üzere ekonomik girişimlerinin tüm yönlerinde vermesi gereken kararları desteklemek için bir kaynaktır.

Organizasyonel büyüme için, tüm gereklilikler ve fırsatlar değer zinciri boyunca doğru bir şekilde iletilmelidir. Tüm kullanıcılar - son kullanıcıdan veri profesyonellerine kadar - günlük görevlerini verimli bir şekilde yürütmek için en doğru veri araçları ve sistemlere sahip olmalıdırlar. Veri üretimi geliştirme, veri kalitesi, döküman ve içerik yönetimi ve veri güvenliği yönetimi, mantıklı ve kesin bir biçimde bilgi sağlayan verilerle-ilgili fonksiyonların tüm örnekleridir.

yuk sat m sozle meleri   Devamı…

EC ve SCM yeni boyutlar Bölüm 1: E-satın alma avantajları


Itibaren nokta-ve-tıklayın en düşük fiyatlı teklif belirlemek ihaleleri yaşamak için, tek bir yerde birden fazla tedarikçi tarafından sunulan ürün veya hizmet bir araya getirmek pazarları için, tek tek tedarikçi Web tabanlı kataloglar kullanarak sipariş - bir geniş vardır işletmeler mal ve hizmetleri daha iyi, hızlı ve ucuz satın almak için yeni bir e-tedarik yöntemleri ve araçları gerekir.

yuk sat m sozle meleri  stratejik ve taktik seçenekler büyük son gelişmeler satın yan e-ticaret gelişmeleri ana hatları verilmiştir. Bu bölüm e-satın alma avantajları açıklar ve e-tedarik devam ediyor büyük şirketlerin örneklerini içerir. İle ilgili bu madde Bu makalede beş bölümden bu sitede görünür. Her bölüm önceki bölümlerine bağlantılar içerir. Bölüm 2 e-tedarik, ilişkileri ve bu kazanımlar elde etmek için gerekli işlemleri de dahil olmak üzere potansiyel verimlilik artışı Devamı…

Ticaret Satýn Aldý Allegis týklayýn


Ticaret, Global 2000 þirketleri için ortak iliþkileri yönetimi (PRM) yazýlýmý saðlayýcýsý, týklayýn bu Allegis Corporation'ýn elde etmek için prensipte anlaþmaya vardý duyurdu. Ancak, ilk bakýþta ve geliþtirilmiþ çapraz satýþ fýrsatta iyi bir uyum olmasýna raðmen, bazý zorluklar ve ürün boþluklar aþýlmasý için henüz.

yuk sat m sozle meleri  aðýný geniþletmek istiyor   ve yüksek teknoloji ve finansal hizmet piyasalarý endüstri lideri ekleyin    Charles Schwab , Dow Corning dahil olmak üzere þirketler,   onun zaten güçlü için Lexmark ve Microsoft   Delphi gibi her ikisi de yukarýda sözü edilen þirketlerin üretim müþteri liste,   Emerson, Kawasaki, ve Lincoln Electric ve York bahsetti. Her iki þirket 28 Mart kapalý bir satýn alma için 24 Mart prensipte anlaþma çok hýzlý hareket. Pazar Etki iken   pek Devamı…

Yedi Magic Sorular: Nasýl yerine Fiyat Deðer Satýþ by Win Oraný geliþtirin


Birçok istiþari satýþ yöntem vardýr. Her benzersiz güçlü ve teknikleri vardýr, ama hepsi müþteri için önemli ne odaklanmaya çalýþýn. Kazanma oranýný artýrmak için, öncelikle cevap gerekir yedi soru vardýr.

yuk sat m sozle meleri  etkilenir? Aðrý ne kadar büyük bir fikir almak için mümkün olduðunca örgütsel merdiveni yüksek baðlantýlarý izlemek için deneyin. Bu da baþka bir karar takýmýn bir parçasý olmak gerekebilir kim gösterir. 3. Istemci baþarýlý bir çözüm için aklýnda ne hedefleri var mý? Nasýl istemci baþarýsýný mi? Iþ veya finansal performans açýsýndan ? Teknoloji altyapýsý iyileþtirmeler açýsýndan? Veya müþteri sadakati ya da çalýþanlarýn moral açýsýndan? Bu Devamı…

Satýcý Aðýrlama Endüstrisi için hoþ geldiniz Mat uzatýr


SoftBrands Hospitality iþ otelleri ve tatil köyleri kurumsal bilgi yönetimi ihtiyaçlarýný destekler. Misafirperverliði yazýlým ürünlerinin SoftBrands 'dizi emlak yönetim sistemleri Madalyon ve portföy ve RIO, bir eðlence yönetim sistemi içerir.

yuk sat m sozle meleri  yaný sýra, misafirperverliði gelir büyük bir kýsmý devam eski yazýlým sistemleri, rehin SoftBrands öncelikle IGS Otel ve LANmark, bakým türetilmiþtir destekler. IGS Otel bir çoklu görev Microsoft Disk Ýþletim Sistemi (DOS) ortamýnda çalýþýr ve bir otelde ön ve arka ofis hem operasyonlarý için geniþ bir fonksiyon yelpazesi sunmaktadýr. LANmark DOS ortamlarýnda çoklu görev faaliyet ve IGS Otel ile ayný özellikleri birçok sunan bir emlak yönetim üründür. Aðýrlama Devamı…

Rafa Sunucu Satýþ Dalgalanma


Raf için optimize edilmiþ sunucular% 50 oranýnda kendi çeyrek aþýrý çeyrek birim satýþ arttýðý bildirilmektedir

yuk sat m sozle meleri         olarak         Bu arada, büyük Intel sunucu satýcýlarý artýrmayý planlýyor onlarýn         önümüzdeki aylarda raf-optimize edilmiþ ürünleri teklifleri.        Pazar         Darbe         Bu eðilim uzun süre açýk olmuþtur, bu yüzden aldý þaþýrttý         Piyasada bu kadar uzun uzmanlar yetiþmek için. Düþüncesizlik bir yana, biz olmuþtur         Bir raf merkezli modeline bir kaide-merkezli modeli bir kayma Devamı…

Bir Satýcýnýn Özel Yönetim, Risk Yönetimi ve Uyum Birimi


SAP'nin yönetiþim, risk yönetimi ve uyumluluk yol haritasý onun baþlangýç ​​aþamalarýnda devam etmektedir. Sadece zaman satýcýnýn gerçek, somut ürünler (ve vaporware) teslim yaný sýra mevcut ve potansiyel müþteriler ile bu ürünlerin baþarýsýný ispat edecektir.

yuk sat m sozle meleri  vermeyerek) yararlanarak , SAP büyük ve küçük iþletmeler için GRC çözümleri portföyünün geniþleme duyurdu 2006 yýlý Eylül ayýnda. Þimdiye kadar, SAP portföyünü büyük ölçüde birden fazla sanayi için çok sayýda GRC gereksinimleri kapsayan etkileyici ürünleri onlarca olmasýna raðmen parçalanmýþ olmuþtu. Ama GRC sunan üç yeni ürünler ekleyerek, SAP tüm iþletmeler arasýnda proaktif þeffaflýk saðlayacak daha kapsamlý bir GRC çözüm için izin vermelidir Devamı…

Tepki Yönetim Vizyon ile SCEM içine Zinciri Satýcý Morphs Tedarik


Tedarik zinciri planlamasý satýcýlarý tüm tedarik zinciri kapsayacak çözümler kurumsal planlama ötesine taþýndý. Kinaxis gibi þirketler onlar noktasý eylem de sonuçlar ortaya ve uyum gibi olaylar ve yanýtlarý yönetmek için kurumsal müdahale yönetimi kullanýyorsunuz.

yuk sat m sozle meleri  pazar 1990 larýn sonunda faaliyet yüksek noktadan önemli ölçüde soðuduktan (SCP) uygulamalarý. Iken SCP yazýlým i2 Technologies gibi satýcýlarý , Manugistics , ADEXA , Synquest (þimdi Viewlocity parçasý ) ve Logility entegre ürün suit, katmanlý bir sadece bir azýnlýk, kavramý içine aldým öncü þirketlerin yararlarý eðimli ve baþarýlý sonuç bulundu. Entegre SCP süreçler bir iþletmenin üretim ve daðýtým operasyonlarý arasýnda arz ve talep eþleþtirmeye çalýþýr. Devamı…

Açgözlü Satýcý onun Kurumsal Varlýk Yönetimi Potansiyel Geniþletiyor


IFS müþterilerine sunmak için çok þey var. Onun IFS Uygulamalarý paketi þimdi hýzlý veri alýmý için bir varlýk yaþam döngüsü yönetimi modülü sahiptir. IFS de uluslararasý standartlara güçlü bir baðlýlýk vardýr ve iSC, deniz ve deniz operasyonlarý uzmanlýk kendi satýn ile.

yuk sat m sozle meleri  gaz endüstrisi, Kuzey Amerika da büyük iþletmeler olan EAM ve hizmet yönetimi iþlevselliði sunmak için IFS yeteneðini artýrmak. Hazýr olduklarýnda Okuyucular, TCS kadar uzak geliþmeler için gözlerini açýk tutmak gerekir. IFS iSC ile Baþka ne al mý? çapraz satýþ güvenilirlik merkezli bakým olasýlýðý ek olarak (RT) yetenekleri ve mevcut müþterilere binlerce uzmanlýk, IFS içinde iSC odak ve uzmanlýk yararlanmalýdýr deniz ve deniz operasyonlarý sektörü. Bir yandan, RCM Devamı…